Pomoc usługi HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Przewodnik użytkownika

background image

Informacje dotyczące praw autorskich

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Wydanie 1, 7/2014

Informacje firmy Hewlett-Packard Company

Informacje zawarte w niniejszym

dokumencie mogą ulec zmianie bez

powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

adaptacja lub tłumaczenie tych materiałów

nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej

zgody firmy Hewlett-Packard, z wyjątkiem

przypadków dozwolonych w ramach praw

autorskich.

Wszystkie gwarancje udzielane w

odniesieniu do Produktów i Usług HP

określone zostały w oświadczeniach

gwarancyjnych załączanych do każdego

produktu i usługi. Żadne informacje tu

zawarte nie mogą być rozumiane jako

zawierające dodatkowe gwarancje. HP nie

będzie odpowiedzialne za błędy techniczne

czy edytorskie lub pominięcia zawarte w

dokumencie.

Znaki towarowe

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i

Windows 8.1 są zastrzeżonymi w USA

znakami towarowymi firmy Microsoft

Corporation.

ENERGY STAR oraz logo ENERGY STAR

są znakami zarejestrowanymi w USA.

Mac, OS X i AirPrint są znakami

towarowymi firmy Apple Inc.

zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

background image

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu zawsze

należy przestrzegać podstawowych zasad

bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka

doznania obrażeń na skutek działania

ognia lub porażenia elektrycznego.

1. Należy przeczytać i przyswoić sobie

wszystkie instrukcje zawarte w

dokumentacji dostarczonej z drukarką.

2. Należy przestrzegać wszystkich

ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na

produkcie.

3. Przed czyszczeniem należy odłączyć

urządzenie od gniazda sieciowego.

4. Nie wolno instalować ani używać tego

produktu w pobliżu wody ani mając mokre

ręce.

5. Należy umieścić urządzenie na stabilnej

powierzchni.

6. Urządzenie należy zainstalować

w bezpiecznym miejscu, w którym przewód

zasilania nie będzie narażony na

uszkodzenie ani nadepnięcie i w którym nie

będzie się można o niego potknąć.

7. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo,

zobacz Rozwiąż problem.

8. Wewnątrz urządzenia nie ma części,

które użytkownik mógłby sam naprawić.

Wykonywanie czynności serwisowych

należy zlecać wykwalifikowanemu

personelowi.

background image
background image

Spis treści

1 W jaki sposób? .................................................................................................................................................. 1

2 Rozpoczęcie pracy ............................................................................................................................................ 2

Ułatwienia dostępu ............................................................................................................................... 2
HP EcoSolutions (HP i ochrona środowiska) ....................................................................................... 3

Zarządzanie energią ............................................................................................................ 3
Optymalizowanie użycia materiałów eksploatacyjnych ....................................................... 3

Prezentacja części drukarki .................................................................................................................. 4

Przód drukarki ...................................................................................................................... 4
Obszar materiałów eksploatacyjnych .................................................................................. 5
Widok z tyłu ......................................................................................................................... 5

Korzystanie z panelu sterowania drukarki ............................................................................................ 6

Opis przycisków i wskaźników ............................................................................................. 6
Ikony wyświetlacza panelu sterowania ................................................................................ 6
Zmiana ustawień drukarki .................................................................................................... 7

Podstawowe informacje dotyczące papieru ......................................................................................... 8

Zalecane rodzaje papieru do drukowania ............................................................................ 8
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych firmy HP .......................................................... 10
Wskazówki pomocne przy wyborze i korzystaniu z papieru .............................................. 10

Ładowanie papieru ............................................................................................................................. 11
Ładowanie oryginału na szybę skanera ............................................................................................. 16
Ładowanie oryginału do podajnika dokumentów ................................................................................ 17
Wkładanie napędu flash USB ............................................................................................................. 18
Aktualizacja drukarki .......................................................................................................................... 18
Otwieranie oprogramowania drukarki HP (Windows) ......................................................................... 19
Wyłączanie drukarki ........................................................................................................................... 19

3 Drukowanie ..................................................................................................................................................... 20

Drukowanie dokumentów ................................................................................................................... 20
Drukowanie ulotek .............................................................................................................................. 21
Drukowanie na kopertach ................................................................................................................... 22
Drukowanie zdjęć ............................................................................................................................... 24
Drukowanie na papierach specjalnych i o niestandardowych rozmiarach ......................................... 26
Drukowanie dwustronne (dupleks) ..................................................................................................... 28
Drukowanie z maksymalną rozdzielczością ....................................................................................... 29
Wskazówki przydatne w trakcie drukowania ...................................................................................... 30

PLWW

v

background image

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrintTM ........................................................................................ 33

4 Kopiowanie i skanowanie ................................................................................................................................ 34

Kopiowanie ......................................................................................................................................... 34
Skanowanie ........................................................................................................................................ 35

Skanowanie do komputera ................................................................................................ 35
Skanowanie do pamięci USB ............................................................................................ 37
Skanowanie do wiadomości e-mail .................................................................................... 37

Konfigurowanie funkcji Skanuj do wiadomości e-mail ....................................... 37
Korzystanie z funkcji Skanuj do wiadomości e-mail .......................................... 38
Zmiana ustawień konta ..................................................................................... 38

Skanowanie za pomocą funkcji Webscan ......................................................................... 39
Skanowanie dokumentów do formatu, który można edytować .......................................... 40

Skanowanie dokumentów jako tekstu do edycji ................................................ 40
Wskazówki dotyczące skanowania dokumentów do postaci tekstu do edycji . . 41

5 Faks ................................................................................................................................................................ 43

Wysyłanie faksu ................................................................................................................................. 43

Wysyłanie standardowego faksu ....................................................................................... 43
Wysyłanie standardowego faksu z komputera .................................................................. 44
Wysyłanie faksu za pomocą telefonu ................................................................................ 45
Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania ........................................ 45
Wysyłanie faksu z pamięci ................................................................................................. 46
Nadawanie faksu do wielu odbiorców ................................................................................ 46
Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów .......................................................................... 47

Odbieranie faksu ................................................................................................................................ 47

Ręczne odbieranie faksu ................................................................................................... 48
Ustawianie rezerwowego odbioru faksów .......................................................................... 48
Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci ....................................................... 49
Przekierowywanie faksów na inny numer .......................................................................... 50
Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących ................ 50
Blokowanie niechcianych numerów faksów ....................................................................... 51
Odbieranie faksów za pomocą funkcji Faks cyfrowy HP ................................................... 52

Wymagania funkcji Faks cyfrowy HP ................................................................ 52
Włączanie funkcji Faks cyfrowy HP .................................................................. 52
Modyfikowanie ustawień funkcji Faks cyfrowy HP ............................................ 52

Konfiguracja kontaktów książki telefonicznej ..................................................................................... 53

Konfiguracja i zmiana kontaktów książki telefonicznej ...................................................... 54
Konfiguracja i zmiana kontaktów grupowych książki telefonicznej .................................... 54
Usuwanie kontaktów książki telefonicznej ......................................................................... 55
Drukowanie listy kontaktów książki telefonicznej ............................................................... 56

vi

PLWW

background image

Zmiana ustawień faksowania ............................................................................................................. 56

Konfigurowanie nagłówka faksu ........................................................................................ 56
Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie) ................................................... 56
Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem ............................................................... 57
Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne ................................................. 57
Ustawianie rodzaju wybierania numerów .......................................................................... 58
Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru .............................................................. 59
Ustawianie prędkości transmisji faksu ............................................................................... 59
Ustawianie głośności faksu ................................................................................................ 60

Faks i cyfrowe usługi telefoniczne ...................................................................................................... 60
Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol) ......................................................................................... 60
Korzystanie z raportów ....................................................................................................................... 61

Drukowanie potwierdzeń faksów ....................................................................................... 62
Drukowanie sprawozdań z błędów faksów ........................................................................ 62
Drukowanie i przeglądanie dziennika faksu ....................................................................... 63
Usuwanie dziennika faksów ............................................................................................... 63
Drukowanie szczegółowych informacji o ostatniej transakcji faksowej .............................. 63
Drukowanie raportu identyfikacji dzwoniącego .................................................................. 63
Wyświetlanie Historii połączeń .......................................................................................... 64

6 Usługi WWW ................................................................................................................................................... 65

Czym są usługi WWW? ...................................................................................................................... 65
Konfiguracja usług WWW ................................................................................................................... 66
Korzystanie z usług WWW ................................................................................................................. 67

HP ePrint ........................................................................................................................... 67
HP Printables ..................................................................................................................... 68

Usuwanie usług WWW ....................................................................................................................... 68

7 Korzystanie z pojemników z tuszem ............................................................................................................... 69

Informacje na temat pojemników z tuszem i głowicy drukującej ........................................................ 69
Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach ............................................................... 70
Wymiana pojemników z tuszem ......................................................................................................... 70
Zamawianie pojemników z tuszem ..................................................................................................... 72
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych .................................................................................. 73
Przechowywanie anonimowych informacji o wykorzystaniu .............................................................. 73
Gwarancja na pojemniki z tuszem ...................................................................................................... 73

8 Konfiguracja sieci ............................................................................................................................................ 75

Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowej ..................................................................... 75

Przed rozpoczęciem .......................................................................................................... 75

PLWW

vii

background image

Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej ................................................................. 76
Zmiana rodzaju połączenia ................................................................................................ 76
Testowanie połączenia bezprzewodowego ....................................................................... 77
Włączanie i wyłączanie funkcji sieci bezprzewodowej drukarki ......................................... 77

Zmiana ustawień sieci ........................................................................................................................ 77
Korzystanie z funkcji HP Wireless Direct ........................................................................................... 79

9 Narzędzia zarządzania drukarką .................................................................................................................... 82

Przybornik (Windows) ........................................................................................................................ 82
Narzędzie HP Utility (OS X) ............................................................................................................... 82
Wbudowany serwer internetowy ........................................................................................................ 83

Informacje o plikach cookie ............................................................................................... 83
Otwieranie wbudowanego serwera WWW ........................................................................ 83
Blokada panelu sterowania ................................................................................................ 84
Nie można otworzyć wbudowanego serwera internetowego ............................................. 84

10 Rozwiąż problem .......................................................................................................................................... 86

Pomoc techniczna firmy HP ............................................................................................................... 86

Rejestracja drukarki ........................................................................................................... 86
Sposób uzyskiwania pomocy ............................................................................................. 86
Uzyskiwanie pomocy elektronicznej .................................................................................. 87
Telefoniczna obsługa klientów HP ..................................................................................... 87

Zanim zadzwonisz ............................................................................................. 88
Okres obsługi telefonicznej ............................................................................... 88
Numery telefonów linii wsparcia ........................................................................ 88
Po upływie okresu obsługi telefonicznej ............................................................ 88

Pomoc z poziomu panelu sterowania drukarki ................................................................................... 88
Omówienie raportów drukarki ............................................................................................................. 88

Raport o stanie drukarki ..................................................................................................... 89
Strona konfiguracji sieci ..................................................................................................... 90
Raport o jakości wydruku ................................................................................................... 93
Raport z testu sieci bezprzewodowej ................................................................................ 94
Raport z dostępu do sieci .................................................................................................. 94

Rozwiązywanie problemów z drukarką .............................................................................................. 95
Rozwiązywanie problemów z drukowaniem ....................................................................................... 96
Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem ....................................................................................... 99
Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem .................................................................................. 100
Rozwiązywanie problemów z faksowaniem ..................................................................................... 103

Test faksu nie powiódł się ................................................................................................ 104
Na wyświetlaczu zawsze jest widoczny komunikat Podniesiona słuchawka ................... 109
Problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów przy użyciu drukarki ................................ 110

viii

PLWW

background image

Drukarka nie odbiera faksów, chociaż może je wysyłać .................................................. 111
Drukarka nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać .................................................. 113
Automatyczna sekretarka nagrywa sygnał faksu ............................................................. 113
Kabel telefoniczny dostarczony z drukarką jest za krótki ................................................ 113
Komputer nie odbiera faksów (Faks cyfrowy HP) ............................................................ 114

Rozwiązywanie problemów z usługami WWW ................................................................................. 114
Rozwiązywanie problemów z siecią ................................................................................................. 115

Rozwiązywanie ogólnych problemów z siecią ................................................................. 116
Nie można podłączyć drukarki bezprzewodowo .............................................................. 116

Konserwacja drukarki ....................................................................................................................... 118

Czyszczenie szyby skanera ............................................................................................. 119
Czyszczenie obudowy ..................................................................................................... 119
Czyszczenie podajnika dokumentów ............................................................................... 119
Konserwacja głowic drukujących i pojemników z tuszem ................................................ 121

Usuwanie zacięć papieru ................................................................................................................. 122
Odblokowanie karetki drukującej ...................................................................................................... 129
Przywracanie ustawień oraz ustawień domyślnych ......................................................................... 129

Załącznik A Informacje techniczne .................................................................................................................. 131

Dane techniczne ............................................................................................................................... 131
Informacje wymagane prawem ........................................................................................................ 134

Prawny numer modelu ..................................................................................................... 135
Oświadczenie FCC .......................................................................................................... 136
Informacje dla użytkowników w Korei .............................................................................. 136
Oświadczenie o zgodności VCCI (klasa B) dla użytkowników w Japonii ........................ 136
Informacje dotyczące przewodu zasilającego dla użytkowników w Japonii .................... 136
Oświadczenie o emisji hałasu dla Niemiec ...................................................................... 137
Oświadczenie dotyczące miejsc pracy wyposażonych w monitory dla Niemiec ............. 137
Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w USA: Wymagania FCC .................... 138
Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w Kanadzie .......................................... 139
Informacje dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym ......................... 139
Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w Niemczech ....................................... 140
Oświadczenie o faksie przewodowym w Australii ............................................................ 140
Uwagi regulacyjne dla użytkowników z Unii Europejskiej ................................................ 140

Urządzenia z zewnętrznymi zasilaczami sieciowymi ...................................... 140
Urządzenia z funkcjami komunikacji bezprzewodowej ................................... 140
Deklaracja zgodności z europejskimi sieciami telefonicznymi (modem/faks) . 141

Deklaracja zgodności ....................................................................................................... 142
Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych .................................. 143

Promieniowanie fal radiowych ......................................................................... 143
Informacje dla użytkowników w Brazylii .......................................................... 143

PLWW

ix

background image

Informacje dla użytkowników w Kanadzie ....................................................... 144
Informacje dla użytkowników na Tajwanie ...................................................... 144
Informacje dla użytkowników w Meksyku ........................................................ 145
Informacje dotyczące komunikacji bezprzewodowej dla użytkowników w
Japonii ............................................................................................................. 145

Program ochrony środowiska naturalnego ....................................................................................... 145

Zużycie papieru ............................................................................................................... 146
Tworzywa sztuczne ......................................................................................................... 146
Informacje o bezpieczeństwie materiałów ....................................................................... 146
Program recyklingu .......................................................................................................... 146
Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP 146
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników ............................................................ 146
Pobór mocy ...................................................................................................................... 147
Substancje chemiczne ..................................................................................................... 147
Utylizacja baterii na Tajwanie .......................................................................................... 147
Uwaga dla użytkowników w Brazylii ................................................................................ 147
Ostrzeżenie stanu Kalifornia o materiałach zawierających nadchlorany ......................... 147
Tabela substancji toksycznych i niebezpiecznych (Chiny) .............................................. 148
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Ukraina) ...................................... 148
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Indie) ........................................... 148
EPEAT ............................................................................................................................. 148
SEPA Ecolabel: informacja dla użytkowników w Chinach ............................................... 149

Załącznik B Dodatkowa konfiguracja faksu ..................................................................................................... 150

Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy telefoniczne) ...................................................... 150

Wybierz właściwą konfigurację faksu dla domu lub biura ................................................ 151
Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych połączeń głosowych) ................. 154
Przypadek B: Konfigurowanie drukarki w sieci DSL ........................................................ 154
Przypadek C: Konfigurowanie drukarki do pracy z systemem telefonicznym PBX lub
linią ISDN ......................................................................................................................... 156
Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii .................... 157
Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa ....................................................... 158
Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej ............... 159
Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modem komputerowym
(brak odbieranych połączeń głosowych) .......................................................................... 160

Ustawienie drukarki do pracy z modemem komputerowym ............................ 161
Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL ....... 162

Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym ......... 163

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym ................... 164
Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym DSL/ADSL . 165

Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką ............. 168

x

PLWW

background image

Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym
i automatyczną sekretarką ............................................................................................... 169

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym
i automatyczną sekretarką .............................................................................. 169
Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/
ADSL i automatyczną sekretarką .................................................................... 172

Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą
głosową ............................................................................................................................ 173

Konfiguracja faksu szeregowego ..................................................................................................... 175
Testowanie ustawień faksu .............................................................................................................. 176

Załącznik C Błędy (Windows) .......................................................................................................................... 177

Niski poziom tuszu ........................................................................................................................... 177
Bardzo niski poziom tuszu ................................................................................................................ 178
Problem z pojemnikiem z tuszem ..................................................................................................... 178
Zły rozmiar papieru ........................................................................................................................... 179
Karetka pojemnika z tuszem jest zablokowana ................................................................................ 179
Zacięcie papieru lub problem z podajnikiem .................................................................................... 179
Brak papieru ..................................................................................................................................... 179
Nie udało się wydrukować dokumentu ............................................................................................. 179
Błąd drukarki .................................................................................................................................... 180
Otwarte drzwiczki ............................................................................................................................. 180
Awaria pojemnika z tuszem .............................................................................................................. 180
Problem z uaktualnieniem informacji o materiałach eksploatacyjnych drukarki ............................... 180
Ostrzeżenie o podrabianych pojemnikach ....................................................................................... 180
Użyj pojemników POCZĄTKOWYCH ............................................................................................... 180
Nie używaj pojemników POCZĄTKOWYCH .................................................................................... 181
Niezgodne pojemniki z tuszem ......................................................................................................... 181
Problem z przygotowaniem drukarki ................................................................................................ 181
Zbyt krótki papier .............................................................................................................................. 181
Pojemnik z tuszem został zainstalowany nieprawidłowo ................................................................. 181
Problem z pojemnikami STARTOWYMI ........................................................................................... 182
Problem z głowicą drukującą ............................................................................................................ 182
Niezgodny pojemnik z tuszem HP Instant Ink .................................................................................. 182
Używany pojemnik z tuszem HP Instant Ink .................................................................................... 182
Połącz drukarkę z usługą HP Connected ......................................................................................... 182
Nie można drukować ........................................................................................................................ 182
Zamknięty zasobnik wyjściowy ......................................................................................................... 182
Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów ........................................................... 183
Zainstalowano chroniony pojemnik HP ............................................................................................ 183

PLWW

xi

background image

Indeks ............................................................................................................................................................... 184

xii

PLWW

background image

1