HP Officejet Pro 6830 - Blokowanie niechcianych numerów faksów

background image

Blokowanie niechcianych numerów faksów

Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji dzwoniących oferowanej przez operatora telefonicznego,

możesz zablokować określone numery faksu, aby drukarka nie odbierała faksów przesyłanych z tych

numerów. Gdy zostanie odebrane faksowe połączenie przychodzące, drukarka porówna numer z listą

niepożądanych numerów faksu, by sprawdzić, czy połączenie ma zostać zablokowane. Jeśli numer

odpowiada numerowi na liście zablokowanych faksów, faks nie zostanie odebrany. (Maksymalna

liczba numerów faksu, które można zablokować, zależy od modelu).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach. Jeśli nie jest dostępna w

danym kraju/regionie, opcja Blokada niechcianych faksów nie będzie widoczna w menu Preferencje.
UWAGA: Jeśli do listy Identyfikator dzwoniącego nie dodano żadnych numerów, zakłada się, że

użytkownik nie subskrybuje usługi identyfikacji dzwoniącego.
Można blokować określone numery faksów, dodając je do listy numerów blokowanych, odblokować te

numery, usuwając je z listy, oraz wydrukować listę blokowanych numerów faksów.

Dodawanie numeru do listy niechcianych faksów

1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Ustawienia.

2.

Dotknij opcji Konfiguracja faksu.

3.

Dotknij opcji Preferencje.

4.

Dotknij przycisku Blokada niechcianych faksów.

5.

Dotknij znaku + (plus).

6.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby wybrać numer faksu do zablokowania z listy historii połączeń, dotknij opcji (Historia

połączeń).

Po ręcznym wprowadzeniu numeru faksu do zablokowania dotknij opcji Dodaj.

UWAGA: Wprowadź numer w takiej postaci, w jakiej pojawia się on na wyświetlaczu panelu

sterowania, a nie w nagłówku odebranego faksu, ponieważ numery te mogą się różnić.

Usuwanie numerów z listy numerów blokowanych

Jeśli numer nie ma już być blokowany, można go usunąć z listy numerów blokowanych.
1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Ustawienia.

2.

Dotknij opcji Konfiguracja faksu.

3.

Dotknij opcji Preferencje.

4.

Dotknij przycisku Blokada niechcianych faksów.

5.

Dotknij numeru, który chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji Usuń.

Drukowanie listy numerów blokowanych

1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Ustawienia.

2.

Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a następnie opcji Raporty.

3.

Dotknij opcji Drukowanie raportów faksu.

PLWW

Odbieranie faksu 51

background image

4.

Dotknij opcji Raport nt. zablokowanych faksów.

5.

Dotknij opcję Drukuj, aby rozpocząć drukowanie.