Pomocník služby HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Príručka používateľa

background image

Informácie o autorských právach

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Vydanie 1, 7/2014

Upozornenia spoločnosti Hewlett-Packard

Company

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente

sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie,

úpravy alebo preklad tohto materiálu bez

predchádzajúceho písomného súhlasu

spoločnosti Hewlett-Packard sú zakázané,

okrem prípadov povolených autorskými

zákonmi.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty

a služby spoločnosti HP sú uvedené vo

vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa

dodávajú spolu s takýmito produktmi

a službami. Žiadne informácie uvedené

v tejto príručke nemožno považovať za

dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je

zodpovedná za technické ani redakčné

chyby či opomenutia v tejto príručke.

Vyhlásenia

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a

Windows 8.1 sú ochranné známky

spoločnosti Microsoft Corporation

registrované v USA.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR

sú ochranné známky registrované v USA.

Mac, OS X a AirPrint sú ochranné známky

spoločnosti Apple Inc. registrované v USA

a ďalších krajinách.

background image

Informácie o bezpečnosti

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku

požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,

dodržiavajte pri používaní tohto produktu

vždy základné bezpečnostné predpisy.

1. Prečítajte si všetky pokyny uvedené

v dokumentácii dodanej s tlačiarňou

a oboznámte sa s nimi.

2. Dodržiavajte všetky varovania a pokyny,

ktoré sú vyznačené na výrobku.

3. Pred čistením odpojte tento výrobok od

elektrických zásuviek.

4. Neinštalujte výrobok ani ho nepoužívajte

v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.

5. Inštalujte výrobok bezpečne na stabilný

povrch.

6. Výrobok inštalujte na chránenom mieste,

kde nemožno stúpiť na niektorý z linkových

káblov ani oň zakopnúť. Zabránite tak

poškodeniu linkového kábla.

7. Ak výrobok nefunguje normálne, pozrite

si časť Riešenie problémov.

8. Výrobok neobsahuje žiadne časti,

ktorých servis by mohol vykonávať

používateľ. Servis prenechajte

kvalifikovaným servisným technikom.

background image
background image

Obsah

1 Postupy ............................................................................................................................................................. 1

2 Začíname .......................................................................................................................................................... 2

Zjednodušenie ovládania ..................................................................................................................... 2
HP EcoSolutions (spoločnosť HP a životné prostredie) ....................................................................... 3

Správa napájania ................................................................................................................. 3
Optimalizácia spotrebného tlačového materiálu .................................................................. 3

Popis súčastí tlačiarne ......................................................................................................................... 4

Zobrazenie prednej časti ..................................................................................................... 4
Oblasť tlačového spotrebného materiálu ............................................................................. 5
Pohľad zozadu ..................................................................................................................... 5

Používanie ovládacieho panela tlačiarne ............................................................................................. 6

Prehľad tlačidiel a indikátorov .............................................................................................. 6
Ikony na displeji ovládacieho panela ................................................................................... 6
Zmena nastavení tlačiarne .................................................................................................. 7

Základné informácie o papieri .............................................................................................................. 8

Odporúčané papiere na tlač ................................................................................................ 8
Objednanie spotrebného materiálu (papiera) HP .............................................................. 10
Tipy na výber a používanie papiera ................................................................................... 10

Vloženie papiera ................................................................................................................................. 11
Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera ........................................................................... 16
Vloženie originálu do podávača dokumentov ..................................................................................... 17
Vloženie jednotky USB flash .............................................................................................................. 18
Aktualizácia tlačiarne .......................................................................................................................... 18
Otvorenie softvéru tlačiarne HP (Windows) ....................................................................................... 19
Vypnutie tlačiarne ............................................................................................................................... 19

3 Tlač ................................................................................................................................................................. 20

Tlač dokumentov ................................................................................................................................ 20
Tlač brožúr ......................................................................................................................................... 21
Tlač na obálky .................................................................................................................................... 22
Tlač fotografií ...................................................................................................................................... 24
Tlač na špeciálny papier alebo na papier vlastnej veľkosti ................................................................. 26
Tlač na obe strany (duplexná tlač) ..................................................................................................... 28
Tlač použitím maximálneho rozlíšenia ............................................................................................... 28
Tipy na úspešnú tlač .......................................................................................................................... 29

SKWW

v

background image

Tlač pomocou služby AirPrintTM ........................................................................................................ 32

4 Kopírovanie a skenovanie .............................................................................................................................. 34

Kopírovanie ........................................................................................................................................ 34
Skenovanie ......................................................................................................................................... 35

Skenovanie do počítača .................................................................................................... 35
Skenovanie na pamäťové zariadenie ................................................................................ 37
Skenovať do e-mailu .......................................................................................................... 37

Nastavenie funkcie Skenovať do e-mailu .......................................................... 37
Používanie funkcie Skenovať do e-mailu .......................................................... 38
Zmena nastavení konta ..................................................................................... 38

Skenovanie použitím funkcie webového skenovania ........................................................ 39
Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu ............................................................. 39

Skenovanie dokumentov vo formáte upraviteľného textu ................................. 40
Pokyny na skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu ........................... 41

5 Fax .................................................................................................................................................................. 43

Odoslanie faxu ................................................................................................................................... 43

Odoslanie štandardného faxu ............................................................................................ 43
Odoslanie štandardného faxu z počítača .......................................................................... 44
Odosielanie faxu z telefónu ............................................................................................... 45
Odoslanie faxu prostredníctvom kontrolného vytáčania .................................................... 45
Odoslanie faxu z pamäte ................................................................................................... 46
Odoslanie faxu viacerým príjemcom .................................................................................. 47
Odoslanie faxu v režime opravy chýb ................................................................................ 47

Prijímanie faxov .................................................................................................................................. 48

Manuálne prijímanie faxov ................................................................................................. 48
Nastavenie záložného faxu ................................................................................................ 49
Opakovaná tlač prijatých faxov z pamäte .......................................................................... 49
Poslanie faxov ďalej na iné číslo ....................................................................................... 50
Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov .................................................. 50
Blokovanie neželaných faxových čísel .............................................................................. 51
Prijímanie faxov pomocou funkcie Digitálny fax HP .......................................................... 52

Požiadavky týkajúce sa funkcie Digitálny fax HP .............................................. 52
Aktivácia funkcie Digitálny fax HP ..................................................................... 52
Úprava nastavenia funkcie Digitálny fax HP ..................................................... 53

Nastavenie kontaktov v telefónnom zozname .................................................................................... 53

Nastavenie a zmena kontaktov v telefónnom zozname .................................................... 54
Nastavenie a zmena skupiny kontaktov v telefónnom zozname ....................................... 55
Odstránenie kontaktov z telefónneho zoznamu ................................................................. 55
Vytlačenie zoznamu kontaktov v telefónnom zozname ..................................................... 56

vi

SKWW

background image

Zmena nastavení faxu ........................................................................................................................ 56

Konfigurácia hlavičky faxu ................................................................................................. 56
Nastavenie režimu odpovedania (automatická odpoveď) .................................................. 57
Nastavenie počtu zvonení pred odpovedaním .................................................................. 57
Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre rozlíšené zvonenie ............................................ 57
Nastavenie typu voľby ........................................................................................................ 58
Nastavenie možností opakovanej voľby ............................................................................ 58
Nastavenie rýchlosti faxovania .......................................................................................... 59
Nastavenie hlasitosti zvukov faxu ...................................................................................... 60

Faxové a digitálne telefónne služby ................................................................................................... 60
Protokol FoIP (fax cez internet) .......................................................................................................... 60
Použitie správ ..................................................................................................................................... 61

Tlač potvrdení faxov .......................................................................................................... 61
Tlač správ o chybách faxu ................................................................................................. 62
Tlač a zobrazenie protokolu faxu ....................................................................................... 62
Vymazanie obsahu faxového denníka ............................................................................... 63
Tlač podrobností o poslednej faxovej transakcii ................................................................ 63
Tlač správy o identifikácii volajúceho ................................................................................. 63
Zobrazenie histórie hovorov .............................................................................................. 63

6 Webové služby ................................................................................................................................................ 65

Čo sú webové služby? ....................................................................................................................... 65
Nastavenie webových služieb ............................................................................................................ 66
Používanie webových služieb ............................................................................................................ 67

služba HP ePrint ................................................................................................................ 67
Tlačiteľný obsah HP ........................................................................................................... 68

Odstránenie webových služieb ........................................................................................................... 68

7 Práca s atramentovými kazetami .................................................................................................................... 70

Informácie o atramentových kazetách a tlačovej hlave ...................................................................... 70
Kontrola približných úrovní atramentov .............................................................................................. 70
Výmena atramentových kaziet ........................................................................................................... 71
Objednávanie atramentových kaziet .................................................................................................. 73
Skladovanie spotrebného tlačového materiálu ................................................................................... 73
Ukladanie anonymných informácií o používaní .................................................................................. 73
Záručné informácie o kazetách s atramentom ................................................................................... 74

8 Nastavenie siete ............................................................................................................................................. 75

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu ............................................................................. 75

Skôr než začnete ............................................................................................................... 75

SKWW

vii

background image

Nastavenie tlačiarne v bezdrôtovej sieti ............................................................................ 76
Zmena typu pripojenia ....................................................................................................... 76
Test bezdrôtového pripojenia ............................................................................................ 77
Zapnutie alebo vypnutie funkcie bezdrôtového rozhrania tlačiarne ................................... 77

Zmena nastavení siete ....................................................................................................................... 77
Používanie funkcie HP Wireless Direct .............................................................................................. 79

9 Nástroje na spravovanie tlačiarne ................................................................................................................... 82

Panel nástrojov (Windows) ................................................................................................................. 82
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 82
Vstavaný webový server .................................................................................................................... 83

Informácie o súboroch cookie ............................................................................................ 83
Otvorenie vstavaného webového servera ......................................................................... 83
Zámok ovládacieho panela ................................................................................................ 84
Vstavaný webový server nemožno otvoriť ......................................................................... 84

10 Riešenie problémov ...................................................................................................................................... 86

Technická podpora spoločnosti HP .................................................................................................... 86

Registrácia tlačiarne .......................................................................................................... 86
Postup pri poskytovaní podpory ........................................................................................ 86
Získanie elektronickej podpory .......................................................................................... 87
Telefonická technická podpora spoločnosti HP ................................................................. 87

Pred telefonátom ............................................................................................... 88
Obdobie poskytovania telefonickej podpory ...................................................... 88
Telefónne čísla oddelení podpory ..................................................................... 88
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory ........................................ 88

Získanie pomoci prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne ........................................................ 88
Oboznámenie sa s obsahom správ tlačiarne ..................................................................................... 89

Správa o stave tlačiarne .................................................................................................... 89
Konfiguračná stránka siete ................................................................................................ 90
Správa o kvalite tlače ......................................................................................................... 93
Správa o teste bezdrôtovej siete ....................................................................................... 94
Správa o prístupe na web .................................................................................................. 94

Riešenie problémov s tlačiarňou ........................................................................................................ 94
Riešenie problémov s tlačou .............................................................................................................. 96
Riešenie problémov s kopírovaním .................................................................................................... 98
Riešenie problémov so skenovaním ................................................................................................ 100
Riešenie problémov s faxovaním ..................................................................................................... 103

Zlyhanie testu faxu ........................................................................................................... 103
Na displeji je stále zobrazené hlásenie Vyvesené slúchadlo ........................................... 108
Problémy tlačiarne s odosielaním a prijímaním faxov ..................................................... 108

viii

SKWW

background image

Tlačiareň nemôže prijímať faxy, ale môže ich odosielať ................................................. 110
Tlačiareň nemôže odosielať faxy, ale môže ich prijímať ................................................. 111
Na záznamníku sa nachádzajú nahrané tóny faxu .......................................................... 112
Telefónny kábel dodaný s tlačiarňou nie je dostatočne dlhý ........................................... 112
Počítač nedokáže prijímať faxy (funkcia Digitálny fax HP) .............................................. 112

Riešenie problémov pri používaní webových služieb ....................................................................... 113
Riešenie problémov so sieťou .......................................................................................................... 113

Riešenie všeobecných problémov so sieťou ................................................................... 114
Tlačiareň nemožno bezdrôtovo pripojiť ........................................................................... 115

Údržba tlačiarne ............................................................................................................................... 117

Vyčistite sklenenú podložku skenera ............................................................................... 117
Čistenie vonkajších častí ................................................................................................. 118
Vyčistenie podávača dokumentov ................................................................................... 118
Údržba tlačovej hlavy a atramentových kaziet ................................................................. 120

Uvoľnenie zaseknutého papiera ....................................................................................................... 121
Vyčistenie vozíka tlačovej kazety ..................................................................................................... 128
Obnovenie predvolených a iných nastavení ..................................................................................... 128

Príloha A Špecifikácie produktu ....................................................................................................................... 130

Špecifikácie ...................................................................................................................................... 130
Regulačné informácie ....................................................................................................................... 133

Regulačné číslo modelu .................................................................................................. 134
Vyhlásenie úradu FCC ..................................................................................................... 135
Upozornenie pre používateľov v Kórei ............................................................................. 135
Vyhlásenie o zhode s požiadavkami VCCI (trieda B) pre používateľov v Japonsku ........ 135
Upozornenie pre používateľov v Japonsku týkajúce sa napájacieho kábla ..................... 135
Vyhlásenie o hlukových emisiách pre Nemecko .............................................................. 136
Vyhlásenie týkajúce sa pracovísk grafikov v Nemecku ................................................... 136
Upozornenie pre používateľov telekomunikačnej siete v USA: Požiadavky úradu FCC . 137
Upozornenie pre používateľov telekomunikačnej siete v Kanade ................................... 138
Upozornenie pre používateľov v Európskom hospodárskom priestore ........................... 138
Upozornenie pre používateľov telefónnej siete v Nemecku ............................................. 139
Austrálske vyhlásenie pre káblové faxy ........................................................................... 139
Regulačný oznam pre Európsku úniu .............................................................................. 139

Produkty s externými sieťovými napájacími adaptérmi ................................... 139
Produkty s funkciou bezdrôtového rozhrania .................................................. 139
Vyhlásenie o európskej telefónnej sieti (modem/fax) ...................................... 140

Vyhlásenie o zhode ......................................................................................................... 141
Informácie o regulačných predpisoch pre bezdrôtové produkty ...................................... 142

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu ......................................................... 142
Upozornenie pre používateľov v Brazílii .......................................................... 142

SKWW

ix

background image

Upozornenie pre používateľov v Kanade ........................................................ 143
Upozornenie pre používateľov na Taiwane ..................................................... 143
Upozornenie pre používateľov v Mexiku ......................................................... 144
Upozornenie pre používateľov bezdrôtovej siete v Japonsku ......................... 144

Program dozoru nad výrobou ekologických produktov .................................................................... 144

Využitie papiera ............................................................................................................... 145
Plasty ............................................................................................................................... 145
Informačné listy o bezpečnosti materiálu ......................................................................... 145
Program recyklovania ...................................................................................................... 145
Program spoločnosti HP zameraný na recykláciu spotrebného materiálu pre
atramentové tlačiarne ...................................................................................................... 145
Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi ........................................................... 145
Spotreba energie ............................................................................................................. 146
Chemické látky ................................................................................................................ 146
Likvidácia batérií na Taiwane .......................................................................................... 146
Upozornenie týkajúce sa batérie pre Brazíliu .................................................................. 146
Upozornenie týkajúce sa používania materiálu chloristan v Kalifornii ............................. 146
Tabuľka s toxickými a nebezpečnými látkami (Čína) ....................................................... 147
Obmedzenie týkajúce sa nebezpečných látok (Ukrajina) ................................................ 147
Obmedzenie týkajúce sa nebezpečných látok (India) ..................................................... 147
Upozornenie EPEAT ........................................................................................................ 147
Informácie pre používateľov v Číne týkajúce sa ekoštítka SEPA .................................... 148

Príloha B Ďalšie nastavenie faxu ..................................................................................................................... 149

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy) ....................................................................... 149

Výber správneho nastavenia faxu pre domácnosť alebo kanceláriu ............................... 150
Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania) .............................. 153
Prípad B: Nastavenie tlačiarne s linkou DSL ................................................................... 153
Prípad C: Nastavenie tlačiarne s telefónnym systémom pobočkovej ústredne alebo
linkou ISDN ...................................................................................................................... 155
Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke ......................... 156
Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka ....................................................................... 157
Prípad F: Zdieľaná hlasová a faxová linka s hlasovou poštou ......................................... 158
Prípad G: Faxová linka zdieľaná s počítačovým modemom (neprijímajú sa hlasové
volania) ............................................................................................................................ 159

Nastavenie tlačiarne s počítačovým telefonickým modemom ......................... 160
Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL ........................... 161

Prípad H: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým modemom ............................ 162

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým telefonickým modemom ..... 163
Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL ....... 164

Prípad I: Zdieľaná hlasová a faxová linka so záznamníkom ............................................ 167

x

SKWW

background image

Prípad J: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a
záznamníkom .................................................................................................................. 168

Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým telefonickým
modemom a záznamníkom ............................................................................. 168
Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL a
záznamníkom .................................................................................................. 170

Prípad K: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým telefonickým modemom a
hlasovou službou ............................................................................................................. 172

Nastavenie sériového faxu ............................................................................................................... 174
Test nastavenia faxu ........................................................................................................................ 174

Príloha C Chyby (Windows) ............................................................................................................................. 176

Hladina atramentu je nízka ............................................................................................................... 176
Kritický nedostatok atramentu .......................................................................................................... 177
Problém s atramentovou kazetou ..................................................................................................... 177
Nezhoda veľkosti papiera ................................................................................................................. 178
Uviaznutý vozík atramentovej kazety ............................................................................................... 178
Zaseknutie papiera alebo problém so zásobníkom .......................................................................... 178
Minul sa papier ................................................................................................................................. 178
Dokument sa nepodarilo vytlačiť ...................................................................................................... 178
Tlačiareň zlyhala .............................................................................................................................. 179
Otvorený kryt .................................................................................................................................... 179
Chyba atramentovej kazety .............................................................................................................. 179
Problém s inováciou spotrebného tlačového materiálu .................................................................... 179
Rady v prípade falošných kaziet ...................................................................................................... 179
Používajte INŠTALAČNÉ kazety ...................................................................................................... 179
Nepoužívajte INŠTALAČNÉ kazety ................................................................................................. 180
Nekompatibilné atramentové kazety ................................................................................................ 180
Problém s prípravou tlačiarne .......................................................................................................... 180
Príliš krátky papier ............................................................................................................................ 180
Nesprávne vložená atramentová kazeta .......................................................................................... 180
Problém s INŠTALAČNOU KAZETOU ............................................................................................. 180
Problém s tlačovou hlavou ............................................................................................................... 181
Nekompatibilná kazeta HP Instant Ink ............................................................................................. 181
Použitá atramentová kazeta HP Instant Ink ..................................................................................... 181
Pripojenie tlačiarne k lokalite HP Connected ................................................................................... 181
Tlač nie je možná ............................................................................................................................. 181
Zatvorený výstupný zásobník ........................................................................................................... 181
Zaseknutý papier v automatickom podávači dokumentov ................................................................ 181
Vložená chránená kazeta HP ........................................................................................................... 181

SKWW

xi

background image

Register ............................................................................................................................................................. 183

xii

SKWW

background image

1