HP Officejet Pro 6830 - Opakovaná tlač prijatých faxov z pamäte

background image

Opakovaná tlač prijatých faxov z pamäte

Nevytlačené prijaté faxy sa ukladajú v pamäti.
POZNÁMKA: Po zaplnení pamäte nemôže tlačiareň prijať nový fax, kým nevytlačíte alebo

neodstránite faxy z pamäte. Faxy v pamäti môžete tiež odstrániť z bezpečnostných dôvodov alebo z

dôvodov ochrany osobných údajov.
V závislosti od veľkosti faxov uložených v pamäti môžete opakovane vytlačiť až 30 posledných

vytlačených faxov, ak sú ešte stále uložené v pamäti. Môžete napríklad potrebovať opakovane

vytlačiť faxy, keď stratíte kópiu posledného výtlačku.

SKWW

Prijímanie faxov 49

background image

Opätovná tlač faxov z pamäte pomocou ovládacieho panela tlačiarne

1.

Skontrolujte, či je v hlavnom zásobníku vložený papier. Ďalšie informácie nájdete v časti

Vloženie papiera.

2.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite položky Fax.

3.

Dotknite sa položky Tlačiť znova.
Faxy sa vytlačia v opačnom poradí, v akom boli prijaté, t. j. najskôr sa vytlačí posledný prijatý fax

atď.

4.

Ak chcete zastaviť opätovnú tlač faxov z pamäte, dotknite sa položky

(Zrušiť).