HP Officejet Pro 6830 - Úprava nastavenia funkcie Digitálny fax HP

background image

Úprava nastavenia funkcie Digitálny fax HP

Funkciu Digitálny fax HP môžete vypnúť a zakázať tak tlač faxov z ovládacieho panela tlačiarne.

Úprava nastavení z ovládacieho panela tlačiarne

1.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite položky Nastavenie.

2.

Dotknite sa ikony Nastavenie faxu.

3.

Dotknite sa položky Predvoľby a potom položky Digitálny fax HP.

4.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Zmeniť možno nasledujúce nastavenie:

Tlač faxu: výberom tejto možnosti nastavíte tlač faxov pri ich prijatí. Aj keď vypnete tlač,

farebné faxy sa budú stále tlačiť.

Vypnutie funkcie Digitálny fax HP: vyberte túto možnosť na vypnutie funkcie Digitálny fax

HP.
POZNÁMKA: Pomocou softvéru tlačiarne HP v počítači zapnite funkciu Digitálny fax HP.

Úprava nastavenia pomocou softvéru tlačiarne HP (Windows)

1.

Otvorte softvér tlačiarne HP. Ďalšie informácie nájdete v časti Otvorenie softvéru tlačiarne HP

(Windows).

2.

Kliknite na položku Tlač, skenovanie a fax a na položku Sprievodca nastavením digitálneho

faxu.

3.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Úprava nastavenia pomocou softvéru tlačiarne HP (OS X)

1.

Otvorte pomôcku HP Utility. Ďalšie informácie nájdete v časti HP Utility (OS X).

2.

Vyberte tlačiareň.

3.

Kliknite na položku Digital Fax Archive (Digitálny archív faxov) v časti Fax Settings (Nastavenia

faxu).

Vypnutie funkcie Digitálny fax HP

1.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite položky Nastavenie.

2.

Dotknite sa ikony Nastavenie faxu.

3.

Dotknite sa položky Predvoľby a potom položky Digitálny fax HP.

4.

Dotknite sa položky Vypnúť Digitálny fax HP.

5.

Dotknite sa tlačidla Yes (Áno).