HP Officejet Pro 6830 - Otvorenie vstavaného webového servera

background image

Otvorenie vstavaného webového servera

Zámok ovládacieho panela

Vstavaný webový server nemožno otvoriť

Informácie o súboroch cookie

Vstavaný webový server (server EWS) umiestni počas prehľadávania na váš pevný disk veľmi malé

textové súbory (súbory cookie). Tieto súbory umožňujú serveru EWS rozpoznať počítač pri najbližšej

návšteve. Ak nakonfigurujete napríklad jazyk servera EWS, tento výber sa zapamätá uložením do

súboru cookie, aby sa pri nasledujúcom prístupe na server EWS zobrazili stránky v príslušnom

jazyku. Niektoré súbory cookie (napríklad súbor cookie na ukladanie špecifických predvolieb

zákazníka) sa ukladajú v počítači, kým ich neodstránite manuálne.
Prehľadávač môžete konfigurovať tak, aby prijímal všetky súbory cookie, alebo ho môžete

konfigurovať tak, aby vás upozorňoval pri každej ponuke súboru cookie, čo umožňuje rozhodnúť sa v

prípade každého súboru cookie, či ho chcete prijať alebo odmietnuť. Na odstránenie neželaných

súborov cookie môžete použiť aj prehľadávač.
Ak sa rozhodnete zakázať súbory cookie, v závislosti od tlačiarne vypnite aj jednu alebo viaceré

z týchto funkcií:

Používanie niektorých sprievodcov nastavením

Zapamätanie nastavenia jazyka prehľadávača EWS

Prispôsobenie stránky servera Úvod EWS

Informácie o zmene nastavení ochrany osobných údajov a súborov cookie a postupe zobrazenia

alebo odstránenia súborov cookie nájdete v dokumentácii k webovému prehľadávaču.

Otvorenie vstavaného webového servera

Prístup k vstavanému webovému serveru môžete získať prostredníctvom siete alebo funkcie HP

Wireless Direct.

Otvorenie vstavaného webového servera prostredníctvom siete

1.

Vyhľadajte adresu IP alebo názov hostiteľa tlačiarne na konfiguračnej strane siete.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konfiguračná stránka siete.

2.

Do podporovaného webového prehľadávača v počítači zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa

priradený tlačiarni.
Ak je adresa IP napríklad 123.123.123.123, zadajte ju do webového prehľadávača takto:
http://123.123.123.123

SKWW

Vstavaný webový server 83

background image

Otvorenie vstavaného webového servera pomocou funkcie Funkcia HP Wireless Direct

1.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite položky

(Funkcia HP Wireless Direct).

2.

Ak sa na displeji zobrazí, že je funkcia Funkcia HP Wireless Direct nastavená na možnosť

Vypnúť, dotykom položky HP Wireless Direct funkciu zapnite.

3.

V počítači s bezdrôtovým pripojením zapnite bezdrôtové pripojenie, vyhľadajte názov pre funkciu

Funkcia HP Wireless Direct a pripojte sa k nej. Ak ste zapli zabezpečenie funkcie Funkcia HP

Wireless Direct, po zobrazení výzvy zadajte heslo pre funkciu Funkcia HP Wireless Direct.

4.

Do podporovaného webového prehľadávača v počítači zadajte túto adresu: http://
192.168.223.1.