HP Officejet Pro 6830 - Register

background image

Register

A

adresa IP

kontrola adresy tlačiarne 85

akustické emisie 133

atramentové kazety 5

čísla súčiastok 73, 90

dátumy exspirácie záruky 90

kontrola úrovní atramentov 70

stav 90

tipy 70

umiestnenie 5

výmena 71

automatická redukcia faxov 50

B

bezdrôtová komunikácia

informácie o regulačných

predpisoch 142

nastavenie 75

biele pásy alebo pruhy, riešenie

problémov 102

kópie 99

naskenované obrázky 102

blokované faxové čísla

nastavenie 51

brány firewall, riešenie

problémov 96

Č

čiary

kópie, riešenie problémov 99

naskenované obrázky, riešenie

problémov 102

skenovanie, riešenie

problémov 102

čiernobiele strany

faxovať 43

číslo modelu 90

čistenie

podávač dokumentov 118

sklenená podložka skenera

117

tlačová hlava 120

vonkajšie časti 118

D

diagnostická stránka 93

E

ECM (režim opravy chyby).

Pozri

režim opravy chyby

EWS.

Pozri vstavaný webový

server

F

farebný text a optické

rozpoznávanie znakov (OCR)

39

fax

automatická odpoveď 57

blokovanie čísel 51

hlasová pošta, nastavenie

(paralelné telefónne

systémy) 158

hlavička 56

internetový protokol, použitie

60

kontrolné vytáčanie 45

linka DSL, nastavenie

(paralelné telefónne

systémy) 153

linka ISDN, nastavenie

(paralelné telefónne

systémy) 155

modem, zdieľaná s (paralelné

telefónne systémy) 159

modem a hlasová linka,

zdieľaná s (paralelné

telefónne systémy) 162

modem a hlasová služba,

zdieľaná s (paralelné

telefónne systémy) 172

možnosti opakovanej voľby 58

nastavenia, zmeniť 56

nastavenie samostatnej linky

(paralelné telefónne

systémy) 153

nastavenie testu 174

nastavenie zdieľanej telefónnej

linky (paralelné telefónne

systémy) 157

odosielanie, riešenie

problémov 108, 111

odoslanie 43

opakovaná tlač 49

počet zvonení pred

odpovedaním 57

poslanie ďalej 50

potvrdenia 61

príjem 48

prijímanie, riešenie

problémov 108, 110

prikrátky telefónny kábel 112

protokol, tlač 62

redukcia 50

režim odpovedania 57

režim opravy chyby 47

riešenie problémov so

záznamníkom 112

rozlíšené zvonenie, zmena

vzoru 57

ručný príjem 48

správy 61

správy o chybách 62

systém pobočkovej ústredne,

nastavenie (paralelné

telefónne systémy) 155

špecifikácie 133

test oznamovacieho tónu,

zlyhanie 106

test pripojenia k telefónnej

zásuvke, zlyhanie 104

test pripojenia telefónneho

kábla, zlyhanie 104

test stavu linky, zlyhanie 107

test typu telefónneho kábla,

zlyhanie 106

typ voľby, nastavenie 58

typy nastavenia 150

záložný fax 49

záznamník, nastavenie

(paralelné telefónne

systémy) 167

SKWW

Register 183

background image

faxovanie

denník, vymazanie obsahu 63

hlasitosť zvukov 60

kontrolné vytáčanie 47

nastavenie rozlíšeného

zvonenia (paralelné telefónne

systémy) 156

paralelné telefónne systémy

149

riešenie problémov 103

rýchlosť 59

tlač podrobností o poslednej

transakcii 63

zlyhanie testu 103

faxovať

modem a záznamník, zdieľanie

(paralelné telefónne

systémy) 168

záznamník a modem, zdieľanie

(paralelné telefónne

systémy) 168

FoIP 60

fotografie

vloženie jednotky USB flash

18

funkcia webového skenovania 39

H

hardvér, test nastavenia faxu 103

hlasitosť

faxové zvuky 60

hlasová pošta

nastavenie s faxom (paralelné

telefónne systémy) 158

hlasová služba

nastavenie s faxom a

počítačovým modemom

(paralelné telefónne

systémy) 172

hlavička, fax 56

HP Utility (OS X)

otvorenie 82

CH

chýbajúce alebo nesprávne

informácie, riešenie problémov

97

I

identifikačný kód používateľa 56

ikony bezdrôtového pripojenia 7

ikony úrovne atramentu 7

indikátory, ovládací panel 6

informácie o hluku 133

informácie o regulačných

predpisoch 133, 142

internetový protokol

fax, použitie 60

J

jednotka USB flash

vloženie 18

K

kazety 73

konektory, umiestnenie 5

kontrolné vytáčanie 45, 47

kópia

kvalita 99

kopírovanie 6

riešenie problémov 98

špecifikácie 132

kvalita, riešenie problémov

kópia 99

skenovanie 102

kvalita tlače

vyčistenie rozmazania strany

120

L

linka ADSL, nastavenie faxu

paralelné telefónne systémy

153

linka DSL, nastavenie faxu

paralelné telefónne systémy

153

linka ISDN, nastavenie s faxom

paralelné telefónne systémy

155

M

Mac OS 22

manuálne faxovanie

odoslanie 45

médiá

duplexná tlač 28

modem

zdieľaná s faxom (paralelné

telefónne systémy) 159

zdieľaná s faxom a hlasovou

službou (paralelné telefónne

systémy) 172

zdieľaná s faxovou a hlasovou

linkou (paralelné telefónne

systémy) 162

zdieľanie s faxom a

záznamníkom (paralelné

telefónne systémy) 168

možnosti opakovanej voľby,

nastavenie 58

N

napájania

fyzické 130

papier 131

napájanie

riešenie problémov 95

nastavenia

hlasitosť, fax 60

sieť 77

nastavenia adresy IP 78

nastavenie

faxovanie, s paralelnými

telefónnymi systémami 149

hlasová pošta (paralelné

telefónne systémy) 158

hlasová služba a počítačový

modem (paralelné telefónne

systémy) 172

linka DSL (paralelné telefónne

systémy) 153

linka ISDN (paralelné telefónne

systémy) 155

možnosti faxu 150

počítačový modem (paralelné

telefónne systémy) 159

počítačový modem a hlasová

linka (paralelné telefónne

systémy) 162

počítačový modem a hlasová

služba (paralelné telefónne

systémy) 172

počítačový modem a

záznamník (paralelné

telefónne systémy) 168

rozlíšené zvonenie 57

rozlíšené zvonenie (paralelné

telefónne systémy) 156

rýchlosť, faxovanie 59

samostatná faxová linka

(paralelné telefónne

systémy) 153

184 Register

SKWW

background image

systém pobočkovej ústredne

(paralelné telefónne

systémy) 155

testovať fax 174

záznamník (paralelné telefónne

systémy) 167

záznamník a modem (paralelné

telefónne systémy) 168

zdieľaná telefónna linka

(paralelné telefónne

systémy) 157

O

obdobie poskytovania telefonickej

podpory

obdobie poskytovania

podpory 88

obe strany, tlač na 28

obojstranná tlač 28

Obrazovka Fax 7

obrazovka Skenovanie 7

OCR

riešenie problémov 101

úprava naskenovaných

dokumentov 39

odosielanie faxov

jednoduchý fax 43

kontrolné vytáčanie 47

pamäť, z 46

riešenie problémov 108, 111

z telefónu 45

odosielanie naskenovaných

obrázkov

riešenie problémov 100

odosielanie skenovaných obrázkov

na optické rozpoznávanie

znakov (OCR) 39

odoslanie faxov

kontrolné vytáčanie 45

okraje

nastavenie, špecifikácie 131

opakovaná tlač

faxy z pamäte 49

OS X

HP Utility 82

ovládací panel

indikátory 6

stavové ikony 6

tlačidlá 6

ovládací panel tlačiarne

nastavenie siete 77

odosielanie faxov 44

umiestnenie 4

P

pamäť

opakovaná tlač faxov 49

uloženie faxov 49

papier

HP, objednanie 10

inštalácia zásobníka 11

napájania 131

odstraňovanie zaseknutého

papiera 121

riešenie problémov s

podávaním 95

šikmé strany 95

výber 10

zaseknutie 127

paralelné telefónne systémy

krajiny/regióny s 149

nastavenie ISDN 155

nastavenie linky DSL 153

nastavenie modemu 159

nastavenie modemu a hlasovej

služby 172

nastavenie modemu a

záznamníka 168

nastavenie modemu zdieľaného

s hlasovou linkou 162

nastavenie pobočkovej

ústredne 155

nastavenie rozlíšeného

zvonenia 156

nastavenie samostatnej linky

153

nastavenie záznamníka 167

nastavenie zdieľanej linky 157

typy nastavenia 150

počet zvonení pred

odpovedaním 57

počítačový modem

zdieľaná s faxom (paralelné

telefónne systémy) 159

zdieľaná s faxom a hlasovou

službou (paralelné telefónne

systémy) 172

zdieľaná s faxovou a hlasovou

linkou (paralelné telefónne

systémy) 162

zdieľanie s faxom a

záznamníkom (paralelné

telefónne systémy) 168

podávač dokumentov

čistenie 118

problémy s podávaním,

riešenie problémov 118

vložte originály 17

podávanie viacerých strán,

riešenie problémov 95

podpora 86

podpora zákazníkov

elektronická 87

podporované operačné systémy

130

poslanie faxov ďalej 50

postup pri poskytovaní podpory

86

potvrdenia, faxovanie 61

po uplynutí obdobia poskytovania

podpory 88

prázdne strany, riešenie

problémov

kópia 99

prenosová rýchlosť 59

príjem faxov

automaticky 48

blokovanie čísel 51

počet zvonení pred

odpovedaním 57

poslanie ďalej 50

režim automatickej odpovede

57

ručne 48

prijímanie faxov

riešenie problémov 108, 110

pripojenie prostredníctvom

rozhrania USB

port, umiestnenie 5

Pripojenie USB

port, umiestnenie 4

príslušenstvo

správa o stave tlačiarne 90

prístupový kryt atramentovej

kazety, umiestnenie 5

problémy s podávaním papiera,

riešenie problémov 95

SKWW

Register 185

background image

program ochrany životného

prostredia 144

protokol, fax

tlač 62

pulzná voľba 58

R

recyklovať

atramentové kazety 145

redukovať fax 50

regulačné číslo modelu 134

režim nevyžiadaných faxov 51

režim opravy chyby 47

riešenie problémov

brány firewall 96

faxovanie 103

chýbajúce alebo nesprávne

informácie 97

konfiguračná stránka siete 90

kopírovanie 98

kvalita skenovania 102

napájanie 95

neprebieha tlač 96

odoberanie viacerých strán 95

odosielanie faxov 108, 111

papier sa neodoberá zo

zásobníka 95

prijímanie faxov 108, 110

problém s tlačou 96

problémy s podávaním

papiera 95

riešenie problémov so sieťou

113

skenovanie 100

správa o stave tlačiarne 89

systém Pomocníka ovládacieho

panela 88

šikmé strany 95

test pripojenia k telefónnej

zásuvke, zlyhanie 104

testy faxu 103

tlač 94

uviaznutie, papier 127

vstavaný webový server 84

záznamníky 112

zlyhanie testu faxovej linky

107

zlyhanie testu hardvéru faxu

103

zlyhanie testu oznamovacieho

tónu faxu 106

zlyhanie testu pripojenia

telefónneho kábla faxu 104

zlyhanie testu typu telefónneho

kábla faxu 106

zošikmené kópie 99

riešiť problémy

kvalita kopírovania 99

rozlíšené zvonenie

paralelné telefónne systémy

156

zmena 57

rozposielanie faxov

odoslanie 47

ručné faxovanie

odoslanie 45

príjem 48

rušenie rádiového signálu

informácie o regulačných

predpisoch 142

rýchlosť

riešenie problémov so

skenerom 100

rýchlosť linky, nastavenie 78

S

sériové číslo 90

sériové telefónne systémy

krajiny/regióny s 149

typy nastavenia 150

siete

brány firewall, riešenie

problémov 96

nastavenia adresy IP 78

nastavenia bezdrôtovej siete

90

nastavenie, zmena 77

nastavenie bezdrôtovej

komunikácie 75

obrázok konektora 5

riešenie problémov 113

Rýchlosť pripojenia 78

zobrazenie a tlač nastavení

78

skenovanie

kvalita 102

obrazovka Skenovanie 7

OCR 39

pomalé 100

riešenie problémov 100

špecifikácie skenovania 132

z funkcie webového

skenovania 39

sklenená podložka, skener

čistenie 117

položenie originálov 16

umiestnenie 4

sklenená podložka skenera

čistenie 117

položenie originálov 16

umiestnenie 4

softvér

funkcia webového

skenovania 39

OCR 39

softvér tlačiarne (Windows)

informácie 82

otvorenie 19, 82

spotrebný materiál

správa o stave tlačiarne 90

správa o kvalite tlače 93

správa o prístupe na web 94

správa o stave tlačiarne

informácie 89

tlač 89

správa o teste bezdrôtového

pripojenia 94

správy

diagnostika 93

chyba, fax 62

potvrdenie, fax 61

prístup na web 94

test bezdrôtového pripojenia

94

zlyhanie testu faxu 103

správy o chybách, fax 62

stav

konfiguračná stránka siete 90

správa o stave tlačiarne 90

stavové ikony 6

systémové požiadavky 130

systém pobočkovej ústredne,

nastavenie s faxom

paralelné telefónne systémy

155

Š

šikmá poloha, riešenie problémov

tlač 95

186 Register

SKWW

background image

špecifikácie

akustické emisie 133

systémové požiadavky 130

špecifikácie prostredia 130

špecifikácie teploty 130

špecifikácie vlhkosti 130

T

technické informácie

špecifikácie faxu 133

špecifikácie kopírovania 132

špecifikácie skenovania 132

telefón, faxovanie z

príjem 48

telefón, fax z

odosielanie, 45

odoslanie 45

telefonická podpora 87

telefonický modem

zdieľaná s faxom (paralelné

telefónne systémy) 159

zdieľaná s faxom a hlasovou

službou (paralelné telefónne

systémy) 172

zdieľaná s faxovou a hlasovou

linkou (paralelné telefónne

systémy) 162

zdieľanie s faxom a

záznamníkom (paralelné

telefónne systémy) 168

telefónna linka, vzor zvonenia pre

odpoveď 57

telefónna zásuvka, fax 104

telefónny kábel

predĺženie 112

zlyhanie testu pripojenia k

správnemu portu 104

zlyhanie testu správneho

typu 106

telefónny zoznam

nastavenie 54

nastavenie skupiny kontaktov

55

odosielanie faxu 43

odstránenie kontaktov 55

tlač zoznamu 56

zmena kontaktov 54

zmena skupiny kontaktov 55

test oznamovacieho tónu,

zlyhanie 106

test pripojenia k telefónnej

zásuvke, fax 104

test správneho portu, fax 104

test stavu linky, fax 107

testy, fax

hardvér, zlyhanie 103

nastavenie 174

oznamovací tón, zlyhanie 106

pripojenie k portu, zlyhanie

104

stav faxovej linky 107

telefónna zásuvka 104

zlyhanie 103

zlyhanie testu typu telefónneho

kábla faxu 106

text

chýba na naskenovanom

obrázku, riešenie

problémov 100

nemožno upraviť po

naskenovaní, riešenie

problémov 101

tlač

diagnostická stránka 93

faxové správy 61

faxy 49

obojstranne 28

podrobnosti o poslednom

faxe 63

protokoly faxu 62

riešenie problémov 94

správa o stave tlačiarne 89

Tlač brožúr

tlač 22

tlačidlá, ovládací panel 6

Tlačidlo Fotografia 7

tlačidlo Pomocník 7

Tlačidlo Setup (nastavenie) 7

tlačová hlava 120

čistenie 120

tlačová hlava, zarovnanie 120

tlak zvuku 133

tónová voľba 58

typ voľby, nastavenie 58

U

údržba

čistenie 118

čistenie tlačovej hlavy 120

diagnostická stránka 93

kontrola úrovní atramentov 70

rozmazanie strany 120

tlačová hlava 120

výmena atramentových

kaziet 71

zarovnanie tlačovej hlavy 120

uloženie

faxy v pamäti 49

úprava

text v programe OCR 39

úrovne atramentov, kontrola 70

V

veľkosť

naskenované obrázky, riešenie

problémov 102

riešenie problémov s

kopírovaním 99

vozík

odstránenie zaseknutého

vozíka 128

vstavaný webový server

funkcia webového

skenovania 39

informácie 83

otvorenie 83

riešenie problémov, nedá sa

otvoriť 84

vstup napájania, umiestnenie 5

vymazanie obsahu

protokoly faxu 63

výmena atramentových kaziet 71

výstupný zásobník

umiestnenie 4

vzor zvonenia pre odpoveď

paralelné telefónne systémy

156

zmena 57

W

webové lokality

informácie o zjednodušení

ovládania 2

webové stránky

environmentálne programy

144

podpora zákazníkov 87

Windows

systémové požiadavky 130

tlač brožúr 21

SKWW

Register 187

background image

Z

zadný prístupový panel

obrázok 5

záložný fax 49

zarovnanie tlačovej hlavy 120

zaseknutie

nevhodný papier 10

papier 127

vymazanie obsahu 121

zásobníky

obrázok priečnych vodiacich

líšt 4

riešenie problémov s

podávaním 95

umiestnenie 4

uvoľnenie zaseknutého

papiera 121

vloženie papiera 11

záznamník

nahrané tóny faxu 112

nastavenie s faxom (paralelné

telefónne systémy) 167

nastavenie s faxom a

modemom 168

zjednodušenie ovládania 2

zobrazovanie

nastavenie siete 78

zošikmenie, riešenie problémov

kopírovanie 99

skenovanie 102

zrnité alebo biele pásy na kópiách,

riešenie problémov 99

188 Register

SKWW

background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com