HP Officejet Pro 6830 - Riešenie problémov s tlačou

background image

Riešenie problémov s tlačou

TIP: (Windows) Na vykonanie diagnostiky a automatickej opravy problémov týkajúcich sa tlače,

skenovania a kopírovania spustite aplikáciu HP Print and Scan Doctor. Aplikácia je dostupná len v

niektorých jazykoch.

Tlačiareň neodpovedá (netlačí)

V tlačovom fronte sú zaseknuté tlačové úlohy
Otvorte tlačový front, zrušte všetky dokumenty a potom reštartujte počítač. Skúste tlačiť po

reštartovaní počítača. Ďalšie informácie nájdete v systéme pomocníka operačného systému.

Skontrolujte inštaláciu softvéru HP
Ak sa tlačiareň počas tlačenia vypne, na obrazovke počítača by sa mala zobraziť výstražná

správa. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný softvér HP dodaný s tlačiarňou. Úplne

odinštalujte softvér HP a znova ho nainštalujte.

Skontrolujte káblové pripojenia
Skontrolujte, či sú obidva konce kábla USB alebo Ethernet spoľahlivo zapojené.
Ak je tlačiareň pripojená k sieti, skontrolujte nasledujúce:

Skontrolujte indikátor linky nad vstupom napájania v zadnej časti tlačiarne.

Skontrolujte, či na pripojenie tlačiarne nepoužívate telefónny kábel.

Skontrolujte bezdrôtové pripojenie tlačiarne
Ak je tlačiareň pripojená k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia, skontrolujte, či indikátor

bezdrôtového rozhrania svieti a nebliká. Blikajúci indikátor signalizuje problém s pripojením

tlačiarne k sieti. Môžete vytlačiť správu o teste bezdrôtového pripojenia, ktorá pomôže

diagnostikovať akékoľvek problémy.

Skontrolujte, či nie je v počítači nainštalovaný osobný softvérový firewall
Osobná softvérová brána firewall je bezpečnostný program na ochranu počítača pred prienikmi.

Firewall však môže blokovať komunikáciu medzi počítačom a tlačiarňou. Ak sa vyskytuje

problém pri komunikácii s tlačiarňou, skúste firewall dočasne zakázať. Ak problém pretrvá, brána

firewall nie je zdrojom problému s komunikáciou. Znova povoľte bránu firewall.

Tohto poradcu pri riešení problémov možno použiť na pomoc s pripojením tlačiarne k

sieti, ak máte bránu firewall alebo antivírusovú ochranu, ktorá spôsobuje problém. Kliknutím sem

prejdete online a získate ďalšie informácie. Táto webová lokalita nemusí byť v súčasnosti

dostupná vo všetkých jazykoch.

Reštartovanie tlačiarne a počítača
Ak tlačiareň stále nereaguje, vypnite ju aj počítač a potom ich znova zapnite.

96 Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW

background image

Ak sa pomocou vyššie uvedených riešení nepodarí odstrániť problém, kliknutím sem

zobrazte ďalšie informácie o riešení problémov online.

Niečo na strane chýba alebo je nesprávne

Skúste použiť riešenia v časti Kvalita tlače nie je akceptovateľná

Skontrolujte umiestnenie tlačiarne a dĺžku kábla USB
Silné elektromagnetické polia (napríklad tie, ktoré generujú káble USB) môžu niekedy spôsobiť

mierne skreslenie výtlačkov. Presuňte tlačiareň ďalej od zdroja elektromagnetických polí.

Odporúča sa tiež používať kábel USB s dĺžkou kratšou ako 3 metre, aby sa minimalizoval vplyv

týchto elektromagnetických polí.

Kvalita tlače nie je akceptovateľná

1.

Skontrolujte, či používate originálne atramentové kazety HP. Originálne atramentové kazety

značky HP sú vyrábané a testované na použitie s tlačiarňami značky HP, čo vám umožňuje

opakovane a ľahko dosahovať výborné výsledky.
POZNÁMKA: Spoločnosť HP neručí za kvalitu ani spoľahlivosť spotrebného materiálu od inej

spoločnosti ako HP. Na servis tlačiarne z dôvodu použitia neoriginálneho spotrebného materiálu

sa nevzťahuje záruka.
Ak ste presvedčení, že ste kúpili originálne atramentové kazety HP, navštívte nasledujúcu

stránku:
www.hp.com/go/anticounterfeit

2.

Skontrolujte úrovne atramentu. Atramentové kazety môžu obsahovať málo atramentu.
POZNÁMKA: Upozornenia na hladinu atramentu a indikátory poskytujú iba odhadované

hodnoty na účely plánovania. Ak sa zobrazí upozornenie na nízku hladinu atramentu, mali by ste

mať pripravenú náhradnú kazetu, aby ste sa vyhli možnému oneskoreniu pri tlači. Atramentové

kazety stačí vymeniť až vtedy, keď kvalita tlače nebude prijateľná.
UPOZORNENIE: Ak sa atramentové kazety ponechané mimo tlačiarne nepoškodia, tlačová

hlava nevyžaduje, aby po nastavení a použití tlačiarne boli všetky kazety neustále

nainštalované. Ak najmenej jednu zásuvku kaziet ponecháte dlhšie prázdnu, môže to spôsobiť

problémy s kvalitou tlače a možné poškodenie tlačovej hlavy. Ak ste nedávno nechali kazetu

dlhší čas mimo tlačiarne alebo ak nedávno došlo k zaseknutiu papiera a spozorovali ste

nekvalitnú tlač, vyčistite tlačovú hlavu. Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba tlačovej hlavy a

atramentových kaziet.
Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola približných úrovní atramentov.

3.

Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier. Skontrolujte, či je papier vložený

správne a či nie je pokrčený alebo príliš hrubý.

Vložte papier s tlačenou stranou nadol. Ak vkladáte napríklad lesklý fotopapier, vložte

papier lesklou stranou nadol.

Skontrolujte, či je papier položený vo vstupnom zásobníku rovno a či nie je pokrčený. Ak sa

papier nachádza pri tlači príliš blízko tlačovej hlavy, môže sa rozmazávať atrament. To sa

môže stať napríklad v prípade, ak sa papier zdvihne, pokrčí alebo ak je veľmi hrubý, ako

napríklad listová obálka.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie papiera.

SKWW

Riešenie problémov s tlačou 97

background image

4.

Skontrolujte druh papiera.
Spoločnosť HP odporúča používať papiere HP alebo iné typy papiera s technológiou ColorLok,

ktoré sú vhodné pre túto tlačiareň. Všetky papiere s logom ColorLok sa nezávisle testujú, aby

spĺňali vysoké štandardy s ohľadom na spoľahlivosť a kvalitu tlače a vytvárali dokumenty so

sviežimi, živými farbami, výraznejšou čiernou farbou a schli rýchlejšie než bežné obyčajné

papiere. Ďalšie informácie nájdete v časti Základné informácie o papieri.
Vždy tlačte na rovný papier. Najlepšie výsledky pri tlači fotografií dosiahnete použitím

zdokonaleného fotopapiera HP.
Špecializovaný papier skladujte na chladnom, suchom mieste v originálnom obale, v

uzatvárateľnom plastovom vrecku a na rovnom povrchu. Po pripravení na tlač vyberte iba

papier, ktorý chcete ihneď použiť. Po dokončení tlače vráťte všetok nepoužitý fotopapier do

plastového vrecka. Tým zabránite zvlneniu fotopapiera.

5.

Nastavenia tlače skontrolujete kliknutím na tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie dialógového okna

Vlastnosti. (V závislosti od softvérovej aplikácie môže byť toto tlačidlo označené ako Vlastnosti,

Možnosti, Nastavenie tlačiarne, Vlastnosti tlačiarne, Tlačiareň alebo Predvoľby.)

V nastaveniach tlače v ovládači tlačiarne skontrolujte, či nie sú nesprávne nastavené farby.
Skontrolujte napríklad to, či dokument nie je nastavený na tlač v odtieňoch sivej. Alebo

skontrolujte, či rozšírené nastavenia farieb, ako napríklad sýtosť, jas alebo tón farieb, nie sú

nastavené na úpravu vzhľadu farieb.

Skontrolujte, či sa nastavenie kvality tlače zhoduje s typom papiera vloženým v tlačiarni.
Ak sa farby zlievajú, môže byť potrebné zvoliť nižšie nastavenie kvality tlače. Prípadne ak

tlačíte vysokokvalitnú fotografiu, vyberte vyššie nastavenie a potom skontrolujte, či je vo

vstupnom zásobníku vložený fotopapier, ako napríklad zdokonalený fotopapier HP.

POZNÁMKA: Na niektorých obrazovkách počítačov sa môžu zobrazovať farby odlišne od

výtlačkov na papieri. V takomto prípade nie je žiadny problém s tlačiarňou, s nastaveniami tlače

ani atramentovými kazetami. Nevyžaduje sa žiadne ďalšie riešenie problémov.

6.

Vytlačte a vyhodnoťte správu o kvalite tlače. Ak chcete vytlačiť túto správu, pozrite si časť

Správa o kvalite tlače

Tento dokument môže pomôcť pri riešení problémov s kvalitou tlače. Kliknutím sem prejdete

online a získate ďalšie informácie. Táto webová lokalita nemusí byť v súčasnosti dostupná vo

všetkých jazykoch.