HP Officejet Pro 6830 - Vloženie papiera

background image

Ďalšie informácie o vkladaní papiera nájdete v časti Vloženie papiera alebo Vloženie originálu do

podávača dokumentov.

Vloženie papiera

Vloženie obyčajného papiera

1.

Zdvihnite výstupný zásobník.

2.

Potiahnutím rozšírte vstupný zásobník.

POZNÁMKA: Na vloženie papiera veľkosti Legal posuňte sivé tlačidlo (v ľavej prednej časti

vstupného zásobníka) doprava a znížte prednú časť zásobníka.

3.

Čo najviac vysuňte priečne vodiace lišty.

SKWW

Vloženie papiera 11

background image

4.

Vložte papier tlačovou stranou nadol do stredu zásobníka.

Ubezpečte sa, že je stoh papiera zarovnaný s príslušnými čiarami veľkosti papiera v spodnej

časti vstupného zásobníka a nepresahuje označenie výšky stohu na bočnej strane zásobníka.

POZNÁMKA: Nevkladajte papier, kým tlačiareň tlačí.

5.

Priečne vodiace lišty papiera zasúvajte do zásobníka, kým sa nedotknú okraja stohu papiera, a

potom zatvorte zásobník.

12 Kapitola 2 Začíname

SKWW

background image

6.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí výzva na zmenu nastavenia papiera, ak ste zmenili

druh médií, alebo na zachovanie nastavenia, ak ste opätovne vložili rovnaké médium.

7.

Vytiahnite nadstavec výstupného zásobníka.

Vloženie obálky

1.

Zdvihnite výstupný zásobník.

2.

Potiahnutím rozšírte vstupný zásobník.

SKWW

Vloženie papiera 13

background image

3.

Vložte obálky tlačovou stranou nadol podľa obrázka.

Ubezpečte sa, že je stoh papiera zarovnaný s príslušnými čiarami veľkosti papiera v spodnej

časti vstupného zásobníka a nepresahuje označenie výšky stohu na bočnej strane zásobníka.

POZNÁMKA: Obálky nevkladajte, kým tlačiareň tlačí.

4.

Priečne vodiace lišty zasúvajte do zásobníka, kým sa nedotknú okraja stohu obálok, a potom

znova vložte zásobník.

5.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí výzva na zmenu nastavenia papiera, ak ste zmenili

druh médií, alebo na zachovanie nastavenia, ak ste opätovne vložili rovnaké médium.

6.

Vytiahnite nadstavec výstupného zásobníka.

14 Kapitola 2 Začíname

SKWW

background image

Postup vkladania kariet a fotografického papiera

1.

Zdvihnite výstupný zásobník.

2.

Potiahnutím rozšírte vstupný zásobník.

3.

Vložte papier tlačovou stranou nadol do stredu zásobníka.
Ubezpečte sa, že je stoh papiera zarovnaný s príslušnými čiarami veľkosti papiera v spodnej

časti vstupného zásobníka a nepresahuje označenie výšky stohu na bočnej strane zásobníka.

POZNÁMKA: Nevkladajte papier, kým tlačiareň tlačí.

SKWW

Vloženie papiera 15

background image

4.

Priečne vodiace lišty papiera zasúvajte do zásobníka, kým sa nedotknú okraja stohu papiera, a

potom zatvorte zásobník.

5.

Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí výzva na zmenu nastavenia papiera, ak ste zmenili

druh médií, alebo na zachovanie nastavenia, ak ste opätovne vložili rovnaké médium.

6.

Vytiahnite nadstavec výstupného zásobníka.