HP Officejet Pro 6830 - Nastavitev varnostne kopije faksa

background image

Nastavitev varnostne kopije faksa

Ponovno tiskanje faksov iz pomnilnika

Posredovanje faksov na drugo številko

Nastavitev samodejnega zmanjšanja za dohodne fakse

Blokiranje neželenih številk faksov

Prejemanje faksov s funkcijo HP Digital Fax

Ročno sprejemanje faksa

Ko telefonirate, vam lahko sogovornik pošlje faks, ko ste še na liniji. Če dvignete slušalko, se lahko

pogovarjate ali slišite znak centrale za faks.
Fakse lahko prejemate ročno iz telefona, ki je neposredno priključen na tiskalnik (na vratih 2-EXT).

Ročno sprejemanje faksa

1.

Poskrbite, da bo tiskalnik vklopljen in da bo v glavni pladenj naložen papir.

2.

Iz pladnja za podajanje dokumentov odstranite vse izvirnike.

3.

Nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) nastavite na visoko številko, da boste tako imeli

možnost odgovoriti na dohodni klic, preden se nanj odzove tiskalnik. Lahko pa izklopite

nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor), da tiskalnik ne bo samodejno odgovarjal na

dohodne klice.

4.

Če govorite po telefonu s pošiljateljem, mu recite, naj na faksu pritisne Start.

5.

Ko s faksa, ki pošilja, zaslišite znak centrale za faks, naredite naslednje:
a.

Na zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite Faksiranje, nato pa Send and Receive

(Pošlji in prejmi) in Receive Now (Prejmi zdaj).

b.

Ko tiskalnik začne sprejemati faks, lahko slušalko odložite ali pa ostanete na liniji. Med

prenosom faksa je telefon nem.

Nastavitev varnostne kopije faksa

Odvisno od vaših želja in varnostnih zahtev lahko tiskalnik nastavite tako, da shrani vse prejete fakse,

samo tiste fakse, ki jih sprejme v času napake na tiskalniku, ali nobenega sprejetega faksa.

48 Poglavje 5 Faks

SLWW

background image

Nastavitev varnostne kopije faksa z nadzorne plošče tiskalnika

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se Fax Setup (Nastavitev faksa).

3.

Dotaknite se Preferences (Lastne nastavitve).

4.

Dotaknite se Backup Fax Reception (Varnostna kopija faksa).

5.

Dotaknite se želene nastavitve.

On (Vklop)

Ta način je privzeta nastavitev. Ko je možnost Varnostna kopija faksa nastavljena na On

(Vklop), tiskalnik shrani vse sprejete fakse v pomnilnik. Tako lahko natisnete do 30

nazadnje natisnjenih faksov, če so ti še vedno shranjeni v pomnilniku.

OPOMBA: Ko primanjkuje prostega pomnilnika, tiskalnik ob prejemu novih faksov prepiše

najstarejše, že natisnjene fakse. Če pomnilnik napolnijo nenatisnjeni faksi, tiskalnik

preneha sprejemati dohodne faksne klice.

OPOMBA: Če sprejmete faks, ki je prevelik, na primer zelo natančno barvno fotografijo,

ga morda zaradi omejene velikosti pomnilnika ne boste mogli shraniti v pomnilnik.

On Error Only (Samo ob

napaki)

V tem načinu tiskalnik shranjuje fakse v pomnilnik samo v primeru, ko je prišlo do napake,

ki tiskalniku preprečuje tiskanje faksov (na primer, če zmanjka papirja). Tiskalnik shranjuje

dohodne fakse, dokler ni pomnilnik poln. (Če je pomnilnik poln, se tiskalnik ne bo več

odzival na dohodne faksne klice.) Ko napako odpravite, tiskalnik fakse, ki so shranjeni v

pomnilniku, samodejno natisne in jih nato izbriše iz pomnilnika.

Off (Izklop)

Faksi se nikoli ne shranijo v pomnilnik. Možnost Backup fax (Varnostna kopija faksa) lahko

izključite na primer iz varnostnih razlogov. Če pride do napake, ki tiskalniku preprečuje

tiskanje (če na primer zmanjka papirja), se tiskalnik ne bo odzival na dohodne faksne klice.