HP Officejet Pro 6830 - Podešavanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove

background image

Podešavanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove

Postavka Automatsko smanjenje utvrđuje šta štampač treba da uradi ako primi faks koji je preveliki

za ubačenu veličinu papira. Ova postavka je podrazumevano uključena i slika dolaznog faksa se

smanjuje tako da se uklopi na jednu stranicu, ukoliko je to moguće. Ako je ova funkcija isključena,

informacije koje se ne uklapaju na prvoj stranici štampaju se na drugoj stranici.Postavka Automatsko

smanjenje je korisna kada primite faks veličine Legal, a papir veličine Letter je ubačen u glavno

ležište.

SRWW

Prijem faksa 49

background image

Podešavanje automatskog smanjivanja sa kontrolne table štampača

1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku Podešavanje.
2. Dodirnite stavku Podešavanje faksa.
3. Dodirnite stavku Željene opcije.
4. Dodirnite stavku Automatsko smanjenje da biste ga uključili ili isključili.