HP Officejet Pro 6830 - Optimizacija opreme za štampanje

background image

Optimizacija opreme za štampanje

Upravljanje napajanjem

Radi uštede električne energije štampač se dobija sa sledećim funkcijama:

Režim spavanja

Upotreba napajanja je smanjena dok se štampač nalazi u režimu spavanja. Štampač ulazi u režim

niske potrošnje nakon 5 minuta neaktivnosti.
Da biste promenili period neaktivnosti pre ulaska štampača u stanje spavanja:
1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku

.

2. Dodirnite stavku Režim spavanja, a zatim dodirnite željenu opciju.

Uključivanje i isključivanje rasporeda

Koristite ovu funkciju da biste automatski uključili ili isključili štampač izabranim danima. Na primer,

možete planirati da se štampač uključuje u 8:00 časova i isključuje u 20:00 časova od ponedeljka do

petka. Na ovaj način ćete uštedeti energiju tokom noći i vikendom.
Da biste isplanirali dan i vreme za uključivanje i isključivanje:
1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku

.

2. Dodirnite stavku Planiranje uključivanja/isključivanja štampača.
3. Dodirnite željenu opciju i pratite poruke na ekranu da biste podesili dan i vreme za isključivanje i

uključivanje štampača.

OPREZ:

Uvek pravilno isključite štampač pomoću stavke Planiranje isključivanja ili dugmeta

(dugme Napajanje).
Ako nepravilno isključite štampač, kertridž za štampanje se možda neće vratiti u ispravan položaj, što

može dovesti do problema sa kertridžima sa mastilom i sa kvalitetom štampanja.

Optimizacija opreme za štampanje

Da biste optimizovali opremu za štampanje, kao što su mastilo i papir, probajte sledeće:

Reciklirajte korišćene originalne HP kertridže sa mastilom pomoću programa HP Planet

Partners. Više informacija potražite na lokaciji www.hp.com/recycle.

Optimizujte upotrebu papira tako što ćete da štampate na obe strane papira.

Uštedite mastilo i papir kada štampate Veb sadržaj pomoću režima HP Smart Print. Više

informacija potražite na lokaciji www.hp.com/go/smartprint.

SRWW

HP EcoSolutions (HP i životna sredina)

3

background image

Promenite kvalitet štampanja u upravljačkom programu štampača na postavku radne verzije.

Postavka radne verzije koristi manje mastila.

Nemojte bespotrebno čistiti glavu štampača. Ovo troši mastilo i skraćuje vek trajanja kertridža.