HP Officejet Pro 6830 - Obaveštenje o propisima Evropske unije

background image

Obaveštenje o propisima Evropske unije

Proizvodi koji nose oznaku CE u skladu su sa nekima od sledećih EU direktiva kao što se može

primeniti: Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC, EMC direktiva 2004/108/EC, Ecodesign direktiva

2009/125/EC, R&TTE direktiva 1999/5/EC, RoHS direktiva 2011/65/EU. Usklađenost sa ovim

direktivama ispituje se pomoću primenljivih evropskih standarda za harmonizovanje. Deklaracija o

usklađenosti može se pronaći na sledećoj Veb lokaciji: www.hp.com/go/certificates (Pretražite

pomoću imena modela proizvoda ili regulatornog broja modela (RMN) koji se nalaze na regulatornoj

oznaci.)
Kontakt za pitanja u vezi sa propisima je:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,

GERMANY