วิธีใช้ HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

คู่มือผู้ใช้

background image

ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

การพิมพ์ครั้งที่ 1, 7/2014

ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามทําการผลิตซํ้า
ดัดแปลงหรือแปลเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hewlett-
Packard เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้
กฎหมายลิขสิทธิ์

การรับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ
HP จะระบุไว้ในคําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกัน
อย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นั้นๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือ
จากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใดๆ ในที่
นี้

คําประกาศ

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 และ
Windows 8.1

เป็นเครื่องหมายการค้าจด

ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft
Corporation

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY
STAR เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกา

Mac, OS X และ AirPrint เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งได้รับการ
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

background image

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

1. โปรดอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนํา
ทั้งหมดในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับ
เครื่องพิมพ์

2. ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่
ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์

3. ก่อนทําความสะอาด ต้องถอดสายไฟออกจาก
ปลั๊กทุกครั้ง

4. ห้ามติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้นํ้าหรือขณะ
ตัวเปียก

5. วางผลิตภัณฑ์ให้ตั้งอย่างมั่นคงบนพื้นที่เรียบ
เสมอกัน

6. ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่ที่เหมาะสม เพื่อที่สายไฟ
จะได้ไม่ระเกะระกะและไม่ได้รับความเสียหาย

7. หากอุปกรณ์ทํางานผิดปกติ โปรดดู การแก้ไข
ปัญหา

8. ไม่มีส่วนประกอบภายในใดๆ ในอุปกรณ์นี้ที่ผู้
ใช้จะสามารถซ่อมแซมได้ ให้ขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่บริการที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

background image
background image

สารบัญ

1

ใช้งานอย่างไร ................................................................................................................................................... 1

2

เริ่มต้นใช้งาน .................................................................................................................................................... 2

การเข้าใช้งาน ......................................................................................................................................... 2
HP EcoSolutions (โซลูชันรักษ์สิ่งแวดล้อมของ HP) ................................................................................. 3

การจัดการการใช้พลังงาน ........................................................................................................ 3
ประหยัดอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ์ ............................................................................ 4

รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ................................................................................................ 4

ภาพด้านหน้า .......................................................................................................................... 4
อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ์ ......................................................................................... 5
ด้านหลัง ................................................................................................................................ 6

การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ............................................................................................................ 6

ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ ................................................................................. 6
ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม ....................................................................................................... 7
การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ............................................................................................... 8

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ ............................................................................................................... 9

กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ์ ............................................................................................. 9
การสั่งซื้อกระดาษของ HP .................................................................................................... 11
คําแนะนําการเลือกและการใช้กระดาษ .................................................................................... 12

ใส่กระดาษ ............................................................................................................................................ 12
การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์ ................................................................................................ 17
ป้อนต้นฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ .......................................................................................................... 18
ใส่แฟลชไดรฟ์ USB .............................................................................................................................. 19
การอัพเดตเครื่องพิมพ์ ........................................................................................................................... 19
เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP(Windows) ......................................................................................... 20
ปิดเครื่องพิมพ์ ...................................................................................................................................... 21

3

การพิมพ์ ........................................................................................................................................................ 22

การพิมพ์เอกสาร ................................................................................................................................... 22
การพิมพ์โบรชัวร์ ................................................................................................................................... 24
การพิมพ์ซองจดหมาย ........................................................................................................................... 25
การพิมพ์ภาพถ่าย .................................................................................................................................. 26
พิมพ์บนกระดาษขนาดพิเศษและขนาดที่กําหนดเอง ................................................................................. 29
การพิมพ์ลงบนทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (การพิมพ์สองด้าน) ................................................................ 31

THWW

v

background image

การพิมพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด ........................................................................................................... 32
เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ์ ........................................................................................................ 33
การพิมพ์ด้วย AirPrintTM ...................................................................................................................... 37

4

การทําสําเนาและสแกน ................................................................................................................................... 38

Copy (ทําสําเนา) ................................................................................................................................... 38
การสแกน ............................................................................................................................................. 39

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ .................................................................................................. 39
การสแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจํา .................................................................................... 41
Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล) ....................................................................................... 41

การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล) ...................................................... 42
ใช้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล) ................................................................ 42
เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี ........................................................................................... 43

การสแกนโดยใช้ Webscan ................................................................................................... 43
การสแกนเอกสารเป็นข้อความที่แก้ไขได้ ................................................................................ 44

สแกนเอกสารเป็นข้อความที่แก้ไขได้ ..................................................................... 44
คําแนะนําสําหรับการสแกนเอกสารเป็นข้อความที่แก้ไขได้ ....................................... 46

5

โทรสาร ........................................................................................................................................................... 48

การส่งโทรสาร ....................................................................................................................................... 48

การส่งโทรสารมาตรฐาน ........................................................................................................ 48
การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์ ................................................................................ 49
การส่งโทรสารจากโทรศัพท์ ................................................................................................... 50
การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่มบนหน้าจอ ................................................................. 50
การส่งโทรสารจากหน่วยความจํา ........................................................................................... 51
การส่งโทรสารไปยังผู้รับหลายคน ........................................................................................... 52
การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด ................................................................................ 53

การรับโทรสาร ...................................................................................................................................... 53

การรับโทรสารด้วยตนเอง ...................................................................................................... 54
การตั้งค่าโทรสารสํารอง ......................................................................................................... 54
การพิมพ์โทรสารที่ได้รับจากหน่วยความจําซํ้า .......................................................................... 55
การส่งต่อโทรสารไปยังหมายเลขอื่น ....................................................................................... 55
การตั้งการย่อขนาดอัตโนมัติสําหรับโทรสารที่เข้ามา ................................................................. 56
การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไม่ต้องการ ................................................................................. 56
การรับแฟกซ์ผ่าน HP Digital Fax ......................................................................................... 58

เงื่อนไขสําหรับ HP Digital Fax ............................................................................. 58
เปิดใช้ HP Digital Fax ......................................................................................... 58
ปรับแต่งค่า HP Digital Fax .................................................................................. 59

การตั้งค่ารายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์ ....................................................................................................... 60

vi

THWW

background image

การตั้งค่าและเปลี่ยนรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์ ...................................................................... 60
การตั้งค่าและเปลี่ยนรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม ......................................................... 61
ลบรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์ ................................................................................................ 62
พิมพ์รายการของรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์ ............................................................................ 62

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรสาร ................................................................................................................... 62

การกําหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร ........................................................................................... 63
การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมัติ) ................................................................................... 63
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ ............................................................... 63
การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงเรียกเข้าเฉพาะ ..................................................... 64
การตั้งค่าชนิดการโทร ........................................................................................................... 65
การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซํ้า .................................................................................................. 65
การตั้งความเร็วโทรสาร ......................................................................................................... 66
การตั้งค่าระดับเสียงของโทรสาร ............................................................................................ 66

โทรสารและบริการโทรศัพท์ดิจิตอล ......................................................................................................... 67
การใช้โทรสารผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล .............................................................................................. 67
การใช้รายงาน ....................................................................................................................................... 68

การพิมพ์รายงานยืนยันการโทรสาร ........................................................................................ 68
การพิมพ์รายงานข้อผิดพลาดของการส่งโทรสาร ...................................................................... 69
การพิมพ์และดูบันทึกการรับและส่งโทรสาร ............................................................................. 70
การล้างบันทึกการรับส่งโทรสาร ............................................................................................. 70
การพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารที่ส่งไปครั้งล่าสุด ............................................................. 70
การพิมพ์รายงานหมายเลขผู้โทร ............................................................................................ 70
การดูประวัติการโทร ............................................................................................................. 71

6

บริการบนเว็บ ................................................................................................................................................. 72

บริการทางเว็บคืออะไร ........................................................................................................................... 72
การตั้งค่าบริการทางเว็บ ......................................................................................................................... 73
การใช้บริการทางเว็บ ............................................................................................................................. 74

HP ePrint ........................................................................................................................... 74
วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP ....................................................................................................... 75

การลบบริการทางเว็บ ............................................................................................................................ 76

7

การดูแลตลับหมึกพิมพ์ ................................................................................................................................... 77

ข้อมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ์ ............................................................................................... 77
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ .............................................................................................. 78
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก ...................................................................................................................... 78
สั่งซื้อตลับบรรจุหมึก .............................................................................................................................. 80
การเก็บอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ์ ............................................................................................ 81
การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุชื่อ ..................................................................................................... 81

THWW

vii

background image

ข้อมูลการรับประกันของตลับหมึกพิมพ์ ................................................................................................... 82

8

การตั้งค่าเครือข่าย .......................................................................................................................................... 83

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย ........................................................................................... 83

ก่อนเริ่มใช้งาน ..................................................................................................................... 83
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ ...................................................................... 84
การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ ............................................................................................. 84
การทดสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ........................................................................................ 85
เปิดหรือปิดฟังก์ชั่นไร้สายของเครื่องพิมพ์ ............................................................................... 85

การเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย ................................................................................................................ 86
ใช้ HP Wireless Direct ........................................................................................................................ 87

9

เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ์ ..................................................................................................................... 91

กล่องเครื่องมือ (Windows) ................................................................................................................... 91
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 91
เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ............................................................................................................................ 92

เกี่ยวกับคุกกี้ ........................................................................................................................ 92
เปิด Embedded Web Server .............................................................................................. 92
ล็อคแผงควบคุม ................................................................................................................... 93
ไม่สามารถเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังได้ .................................................................................. 93

10

การแก้ไขปัญหา ............................................................................................................................................ 95

ฝ่ายสนับสนุนของ HP ........................................................................................................................... 95

ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ .......................................................................................................... 95
ขั้นตอนการสนับสนุน ............................................................................................................ 96
รับการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ ......................................................................................... 96
ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์ ....................................................................................... 96

ก่อนที่คุณจะโทรศัพท์ติดต่อเรา .............................................................................. 97
ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ ............................................................ 97
หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนับสนุน .................................................................. 97
หลังระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ ...................................................... 97

ดูวิธีใช้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ .......................................................................................................... 97
ทําความเข้าใจรายงานเครื่องพิมพ์ ........................................................................................................... 98

Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) ................................................................ 98
หน้าการตั้งค่าเครือข่าย .......................................................................................................... 99
Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ์) .................................................................. 102
รายงานการทดสอบแบบไร้สาย ............................................................................................. 104
รายงานการเข้าใช้เว็บ .......................................................................................................... 104

viii

THWW

background image

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ .................................................................................................................. 104
การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ .................................................................................................................. 106
การแก้ไขปัญหาการทําสําเนา ................................................................................................................ 109
การแก้ไขปัญหาการสแกน .................................................................................................................... 110
การแก้ไขปัญหาโทรสาร ....................................................................................................................... 113

การทดสอบโทรสารล้มเหลว ................................................................................................. 114
จอแสดงผลจะแสดงว่าโทรศัพท์ต่อพ่วงไว้ ............................................................................. 119
เครื่องพิมพ์มีปัญหาในการส่งและรับโทรสาร .......................................................................... 119
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้ ..................................................... 121
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้ ..................................................... 122
สัญญาณโทรสารถูกบันทึกที่เครื่องตอบรับอัตโนมัติ ................................................................ 123
สายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์มีความยาวไม่เพียงพอ ................................................. 123
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับแฟกซ์ได้ (HP Digital Fax) ........................................................... 124

การแก้ไขปัญหาผ่านบริการทางเว็บ ....................................................................................................... 124
การแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ................................................................................................................. 125

การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครือข่าย ................................................................................ 125
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย ............................................................................ 126

ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ .......................................................................................................................... 128

ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ ........................................................................................ 129
การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก ................................................................................... 129
ทําความสะอาดตัวป้อนกระดาษ ............................................................................................ 130
บํารุงรักษาหัวพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ .................................................................................. 132

การแก้ปัญหากระดาษติด ...................................................................................................................... 133
การนําสิ่งกีดขวางออกจากแคร่พิมพ์ ...................................................................................................... 140
เรียกคืนการตั้งค่าและค่าเริ่มต้น ............................................................................................................ 140

ภาคผนวก A ข้อมูลทางเทคนิค ........................................................................................................................ 142

ลักษณะเฉพาะ ..................................................................................................................................... 142
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ ....................................................................................................................... 146

หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ: .................................................................................................. 146
ประกาศของ FCC .............................................................................................................. 147
ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี ............................................................................................... 147
ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น ....................... 147
ประกาศเกี่ยวกับสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น ........................................................................... 147
ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน ..................................................... 148
ประกาศเกี่ยวกับสถานที่ทํางานของจอแสดงผลเสมือนสําหรับเยอรมนี ..................................... 148
ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกําหนด FCC ................................. 149
ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา .................................................................. 150
ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป .............................................................................. 150

THWW

ix

background image

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมัน ................................................................... 151
ประกาศเกี่ยวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย ............................................................... 151
ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป ....................................................................................... 151

ผลิตภัณฑ์ที่มีอะแดปเตอร์ AC ต่อพ่วง ................................................................ 151
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการทํางานแบบไร้สาย ............................................................. 151
แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศัพท์ของยุโรป (โมเด็ม/แฟกซ์) .................................... 152

คําประกาศรับรอง ............................................................................................................... 153
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับสําหรับผลิตภัณฑ์แบบไร้สาย ............................................................. 154

การได้รับรังสีคลื่นความถี่วิทยุ ............................................................................. 154
ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล .............................................................................. 154
ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา ............................................................................ 155
ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวัน .............................................................................. 155
ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก ............................................................................. 156
ประกาศเกี่ยวกับระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น ................................................... 156

โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ........................................................................................ 156

การใช้กระดาษ ................................................................................................................... 157
พลาสติก ............................................................................................................................ 157
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ ................................................................ 157
โครงการรีไซเคิล ................................................................................................................. 157
โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ท HP ........................................................................................ 157
การทิ้งอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว ............................................................................................. 158
การใช้ไฟฟ้า ....................................................................................................................... 158
สารเคมี .............................................................................................................................. 158
การทิ้งแบตเตอรี่ในไต้หวัน .................................................................................................. 158
ประกาศเกี่ยวกับแบตเตอรี่สําหรับบราซิล .............................................................................. 158
ประกาศเกี่ยวกับวัสดุที่มีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ............................................ 159
ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย .................................................................................... 159
การจํากัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน) ................................................................................... 159
การจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย) .................................................................................. 159
EPEAT ............................................................................................................................. 160
ประเทศจีน ฉลาก SEPA Eco ข้อมูลผู้ใช้ ............................................................................. 160

ภาคผนวก B การตั้งค่าโทรสารเพิ่มเติม ........................................................................................................... 161

การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน) ........................................................................................ 161

เลือกการตั้งค่าโทรสารที่ถูกต้องสําหรับบ้านหรือสํานักงานของคุณ ........................................... 162
กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา) ............................................................ 165
กรณี B: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่มี DSL ....................................................................................... 166
กรณี C: การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่มีระบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN ..................................... 167
กรณี D: โทรสารที่มีบริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะอยู่บนสายเดียวกัน .......................................... 168

x

THWW

background image

กรณี E: สายที่ใช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกัน ............................................................................ 169
กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกับวอยซ์เมล์ ................................................................ 170
กรณี G: สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา) ........................... 171

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์ ............................... 172
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ร่วมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์ ......................... 173

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใช้ร่วมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร์ .............................................. 175

สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์ ................ 175
สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์ .......... 177

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ............................................... 179
กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกับโมเด็มคอมพิวเตอร์และเครื่องตอบรับ ................... 180

สายสนทนา/สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์และเครื่อง
ตอบรับ .............................................................................................................. 181
สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และ
เครื่องตอบรับ .................................................................................................... 183

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์เมล์ ..... 185

การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม .............................................................................................................. 187
การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร ................................................................................................................ 188

ภาคผนวก C ข้อผิดพลาด (Windows) .............................................................................................................. 189

หมึกพิมพ์เหลือน้อย ............................................................................................................................. 190
หมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก ...................................................................................................................... 190
ปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ ............................................................................................................... 190
ขนาดกระดาษไม่ตรงกัน ...................................................................................................................... 191
แคร่ตลับหมึกพิมพ์ติดขัด ..................................................................................................................... 191
กระดาษติดหรือปัญหาของถาด ............................................................................................................. 191
กระดาษหมด ...................................................................................................................................... 192
พิมพ์เอกสารไม่สําเร็จ .......................................................................................................................... 192
เครื่องพิมพ์ทํางานล้มเหลว ................................................................................................................... 192
ฝาเปิดอยู่ ........................................................................................................................................... 192
ตลับหมึกพิมพ์ไม่ทํางาน ...................................................................................................................... 192
เกิดปัญหาในการอัพเกรดอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ .................................................................. 193
คําแนะนําเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ของปลอม ........................................................................................... 193
ใช้ตลับหมึกพิมพ์สําหรับติดตั้ง .............................................................................................................. 193
อย่าใช้ตลับหมึกพิมพ์สําหรับติดตั้ง ........................................................................................................ 193
ตลับบรรจุหมึกไม่เข้ากัน ...................................................................................................................... 193
ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องพิมพ์ .................................................................................................... 193
กระดาษสั้นเกินไป ............................................................................................................................... 194
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไม่ถูกต้อง ............................................................................................................. 194
ปัญหาเกี่ยวกับตลับ SETUP ................................................................................................................ 194

THWW

xi

background image

ปัญหาเกี่ยวกับหัวพิมพ์ ........................................................................................................................ 194
ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ ........................................................................................ 194
ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้แล้ว .................................................................................................... 194
โปรดเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ HP Connected ........................................................................................ 195
Cannot Print (พิมพ์ไม่ได้) ................................................................................................................... 195
ถาดรับกระดาษปิด ............................................................................................................................... 195
กระดาษติดในตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ ................................................................................................. 195
HP Protected Cartridge (ตลับหมึกพิมพ์แบบป้องกันของ HP) ติดตั้งแล้ว .............................................. 195

ดัชนี .................................................................................................................................................................. 196

xii

THWW

background image

1