HP Officejet Pro 6830 - ข้อมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ์

background image

ข้อมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ์

ข้อแนะนําต่อไปนี้จะช่วยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมึก HP และให้มีคุณภาพการพิมพ์สมํ่าเสมอ

คําแนะนําในคู่มือผู้ใช้นี้เป็นวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการติดตั้งครั้งแรก

สําหรับการติดตั้งครั้งแรก โปรดปฏิบัติตามเอกสารคําแนะนําในการติดตั้งที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

เมื่อคุณปิดเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ปุ่ม (Power (เปิด/ปิด)) เสมอ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องพิมพ์ปิดครอบหัวพิมพ์เพื่อ
ป้องกันจากความเสียหายได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปิดเครื่องพิมพ์

อย่าทําความสะอาดหัวพิมพ์โดยไม่จําเป็น เพราะจะทําให้เปลืองหมึกและทําให้ตลับหมึกพิมพ์มีอายุการใช้

งานสั้นลง

ดูแลรักษาตลับบรรจุหมึกอย่างระมัดระวัง การทําตลับหมึกพิมพ์หล่น กระแทก หรือถืออย่างไม่ระมัดระวัง

ในระหว่างการติดตั้ง อาจทําให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ได้ชั่วคราว

หากคุณกําลังเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หมึกพิมพ์รั่วไหลออกจาก

เครื่องพิมพ์ หรือเกิดความเสียหายอื่นแก่เครื่องพิมพ์:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม (Power (เปิด/ปิด)) รอจนกว่าเสียงจากภายใน
เครื่องพิมพ์ที่ทํางานอยู่ทุกเสียงหยุดลงก่อนถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปิด

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์จะต้องเคลื่อนย้ายโดยวางในแนวราบ ไม่ควรวางตะแคงด้านข้าง เอาด้านหน้าหรือด้านหลัง

ลง หรือควํ่าด้านบนลง

ข้อควรระวัง: HP แนะนําให้คุณเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพการ
พิมพ์ และการใช้หมึกเปลืองที่อาจเกิดขึ้น หรือความเสียหายต่อระบบหมึกพิมพ์ ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่ไม่มี

ตลับหมึกพิมพ์อยู่โดยเด็ดขาด

THWW

ข้อมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ์ 77