HP Officejet Pro 6830 - สั่งซื้อตลับบรรจุหมึก

background image

สั่งซื้อตลับบรรจุหมึก

ในการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ ให้ไปที่ www.hp.com (ในขณะนี้ บางส่วนของเว็บไซต์ HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
เท่านั้น) บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์แบบออนไลน์นี้ไม่ได้ให้บริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หลาย
ประเทศมีข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ การค้นหาร้านค้าในท้องถิ่น และการพิมพ์รายการช้อปปิ้ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่หน้า www.hp.com/buy/supplies เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ HP ในประเทศของคุณ

ใช้แต่ตลับหมึกพิมพ์สําหรับเปลี่ยนที่มีหมายเลขตรงกับตลับบรรจุหมึกที่คุณกําลังจะเปลี่ยนเท่านั้น คุณสามารถดู

หมายเลขตลับหมึกพิมพ์ได้ที่:

ในเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ให้คลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) ภายใต้ Product Information (ข้อมูลผลิตภัณฑ์)
ให้คลิก Ink Gauge (มาตรวัดระดับหมึก) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

บนรายงานสถานะเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์))

บนฉลากของตลับบรรจุหมึกที่คุณกําลังจะเปลี่ยน

บนสติ๊กเกอร์ภายในเครื่องพิมพ์ เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์เพื่อหาสติ๊กเกอร์

ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Shop (เลือกซื้อ) แล้วคลิก Shop For Supplies Online (ซื้ออุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลืองแบบออนไลน์)

หมายเหตุ: ตลับบรรจุหมึกสําหรับติดตั้ง ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ไม่มีวางจําหน่ายในแบบแยกซื้อ

80 บท 7 การดูแลตลับหมึกพิมพ์

THWW