HP Officejet Pro 6830 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการสื่อสารไร้สาย

background image

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย

การเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย

ใช้ HP Wireless Direct

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย

ก่อนเริ่มใช้งาน

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ

การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ

การทดสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เปิดหรือปิดฟังก์ชั่นไร้สายของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ให้ดูที่ ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย

คําแนะนํา: สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย โปรดไปที่ HP Wireless

Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting)