HP Officejet Pro 6830 - ก่อนเริ่มใช้งาน

background image

ก่อนเริ่มใช้งาน

ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

เครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้สาย Ethernet

เครือข่ายไร้สายได้รับการตั้งค่าและทํางานอย่างถูกต้อง

เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน (ซับเน็ต)

ขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ระบบอาจขอให้คุณป้อนชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหัสผ่านของระบบไร้สาย

ชื่อเครือข่ายไร้สายคือชื่อของเครือข่ายไร้สายของคุณ

รหัสผ่านเครือข่ายไร้สายจะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากคุณ เครือข่ายไร้สายของคุณอาจใช้รหัสวลี WPA หรือคีย์ WEP อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับระดับการ
รักษาความปลอดภัยที่ต้องการ

หากคุณยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเครือข่ายหรือรหัสผ่านความปลอดภัยตั้งแต่ติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณคุณอาจ

ค้นหาข้อมูลนี้ได้ที่ด้านหลังหรือด้านข้างของเราเตอร์ไร้สาย

THWW

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย 83

background image

หากคุณไม่พบชื่อเครือข่ายหรือรหัสผ่านความปลอดภัยหรือไม่สามารถจําข้อมูลนี้ได้ โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มา

กับคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากคุณยังค้นหาข้อมูลนี้ไม่พบ ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ที่ตั้ง

ค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ