HP Officejet Pro 6830 - เปิดหรือปิดฟังก์ชั่นไร้สายของเครื่องพิมพ์

background image

เปิดหรือปิดฟังก์ชั่นไร้สายของเครื่องพิมพ์

ไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะสว่างขึ้น เมื่อระบบไร้สายของเครื่องพิมพ์เปิดทํางาน

THWW

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย 85

background image

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อสาย Ethernet ไปยังเครื่องพิมพ์จะปิดระบบไร้สายและไฟแบบไร้สายโดยอัตโนมัติ

1

. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตั้งค่า) แล้วกดเลือก Network Setup (การตั้งค่าเครือ

ข่าย)

2

. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

3

. กดเลือก Wireless (ไร้สาย) เพื่อเปิดหรือปิด