HP Officejet Pro 6830 - ใช้ HP Wireless Direct

background image

ใช้ HP Wireless Direct

ด้วย HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) คุณสามารถพิมพ์แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติการใช้งานแบบไร้สายได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่

แนวทางปฏิบัติขณะใช้ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จําเป็นไว้แล้ว
ถ้าคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ที่ให้มาพร้อมกับ

เครื่องพิมพ์แล้ว

หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ในคอมพิวเตอร์ ให้ต่อตรงกับเครือข่ายไร้สาย HP ก่อน
จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ เลือก Wireless (ไร้สาย) เมื่อได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ระบุ
ประเภทการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณต้องการใช้อุปกรณ์พกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแอพสําหรับการพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

แล้ว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา โปรดเข้าไปที่ www.hp.com/global/us/en/

eprint/mobile_printing_apps.html

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) ที่เครื่องพิมพ์แล้วและถ้าจําเป็น
เปิดใช้ฟังก์ชั่นความปลอดภัย

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) เดียวกันได้กับคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พกพาสูงสุดห้าเครื่อง

THWW

ใช้ HP Wireless Direct 87

background image

HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) สามารถใช้งานได้แม้ขณะเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB หรือกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) ไม่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา
หรือเครื่องพิมพ์กับอินเทอร์เน็ต

การเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)

1

. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก (HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย))

2

. กดเลือก On (เปิด) สําหรับ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)

คําแนะนํา: หหากคุณต้องการใช้ HP Wireless Direct ที่มีความปลอดภัยมากกว่า และหากคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์พกพารองรับการเข้ารหัส WPA2 ให้กดเลือก Security (ความปลอดภัย) เพื่อเปิดหรือปิดระบบ
ความปลอดภัย เมื่อเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย เฉพาะผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นจะสามารถเชื่อมต่อ

กับเครื่องพิมพ์ในแบบไร้สายได้ เมื่อปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์ไร้สายอยู่ภายใน

ระยะการทํางานไร้สายของเครื่องพิมพ์จะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้

3

. กดเลือก HP Wireless Direct Name (ชื่อระบบโดยตรงแบบไร้สาย) เพื่อแสดงชื่อ HP Wireless Direct

(HP โดยตรงแบบไร้สาย)

4

. หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่นความปลอดภัย กดเลือก Security Password(รหัสผ่านความปลอดภัย) เพื่อ

แสดงรหัสผ่าน HP โดยตรงแบบไร้สาย

คําแนะนํา: นอกจากนี้ยังสามารถเปิด HP Wireless Direct ได้จาก EWS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ EWS โปรดดูที่ เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

การพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาที่เปิดใช้งานไร้สายได้

ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งแอพสําหรับการพิมพ์ที่ใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่

www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

1

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) บนเครื่องพิมพ์

2

. เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อุปกรณ์พกพาของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับ

อุปกรณ์พกพา

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์พกพาของคุณไม่สนับสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช้ HP Wireless Direct (HP
โดยตรงแบบไร้สาย)

3

. เชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือฮ็อตสปอตใหม่ตามวิธีการปกติ

ของคุณ เลือกชื่อ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) จากรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ปรากฏขึ้น
เช่น HP-Print-**-Officejet Pro XXXX (โดย ** เป็นอักขระเฉพาะระบุเครื่องพิมพ์ของคุณ ส่วน XXXX
เป็นรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ระบุบนเครื่องพิมพ์)

หากเปิดใช้งาน HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) พร้อมฟังก์ชั่นความปลอดภัย โปรดป้อน
รหัสผ่านเมื่อได้รับพร้อมท์

4

. พิมพ์เอกสารของคุณ

88 บท 8 การตั้งค่าเครือข่าย

THWW

background image

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)

1

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) บนเครื่องพิมพ์

2

. เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช้ HP Wireless Direct (HP
โดยตรงแบบไร้สาย)

3

. เชื่อมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือฮ็อตสปอตใหม่ตามวิธีการปกติของ

คุณ เลือกชื่อ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) จากรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ปรากฏขึ้น เช่น
HP-Print-**-Officejet Pro XXXX (โดย ** เป็นอักขระเฉพาะระบุเครื่องพิมพ์ของคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่น
เครื่องพิมพ์ที่ระบุบนเครื่องพิมพ์)

หากเปิดใช้งาน HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) พร้อมฟังก์ชั่นความปลอดภัย โปรดป้อน
รหัสผ่านเมื่อได้รับพร้อมท์

4

. ไปที่ขั้นตอนที่ 5 หากติดตั้งเครื่องพิมพ์ติดตั้งและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย ไว้แล้ว หาก

ติดตั้งเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ไว้แล้ว ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง
เพื่อติดตั้ง ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ โดยใช้การเชื่อมต่อ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) ของ

HP

a

. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows 8.1: คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริ่ม เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก
Utilities (ยูทิลิตี้)

Windows 8: คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอเริ่ม คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบ
โปรแกรม เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Utilities (ยูทิลิตี้)

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ คลิก Start
(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP เลือกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพิมพ์ของ
คุณ

b

. คลิก Printer Setup & Software (การติดตั้งเครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์) แล้วเลือก Connect a new

printer (เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่)

c

. เมื่อหน้าจอซอฟต์แวร์ Connection Options (ตัวเลือกการเชื่อมต่อ) แสดงขึ้น ให้เลือก Wireless (ไร้

สาย)

เลือกซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณจากรายการเครื่องพิมพ์ที่ตรวจพบ

d

. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอ

5

. พิมพ์เอกสารของคุณ

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)

1

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) บนเครื่องพิมพ์

2

. เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่ให้มาโดย Apple

THWW

ใช้ HP Wireless Direct 89

background image

3

. คลิกที่ไอคอน Wi-Fi จากนั้นเลือกชื่อ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) เช่น HP-Print-**-

Officejet Pro XXXX (โดย ** เป็นอักขระเฉพาะระบุเครื่องพิมพ์ของคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเครื่องพิมพ์ที่
ระบุบนเครื่องพิมพ์)

หากเปิดใช้งาน HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) พร้อมฟังก์ชั่นความปลอดภัย โปรดป้อน
รหัสผ่านเมื่อได้รับพร้อมท์

4

. เพิ่มเครื่องพิมพ์

a

. เปิด System Preferences (ลักษณะที่ต้องการของระบบ)

b

. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ คลิก Print & Fax (พิมพ์และส่งโทรสาร), Print & Scan

(พิมพ์และสแกน) หรือ เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ ในส่วน Hardware (ฮาร์ดแวร์)

c

. คลิก + ใต้รายชื่อเครื่องพิมพ์ทางด้านซ้าย

d

. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่พบ (คําว่า “Bonjour” จะแสดงขึ้นในคอลัมน์ขวาถัดจากชื่อ

เครื่องพิมพ์) แล้วคลิก Add (เพิ่ม)

คลิกที่นี่ เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบออนไลน์สําหรับ HP โดยตรงแบบไร้สาย หรือสําหรับการขอ

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับการตั้งค่า HP โดยตรงแบบไร้สาย ในขณะนี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้ไม่ได้กับทุกภาษา

90 บท 8 การตั้งค่าเครือข่าย

THWW

background image

9