HP Officejet Pro 6830 - การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร

background image

การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร

คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ว่าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

สําหรับโทรสาร ทําการทดสอบนี้หลังจากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์สําหรับการใช้โทรสารเรียบร้อยแล้ว การทดสอบมี

ดังนี้:

ทดสอบฮาร์ดแวร์เครื่องโทรสาร

ตรวจสอบว่าได้ต่อสายโทรศัพท์ประเภทที่ถูกต้องเข้ากับเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์เสียบเข้าไปในพอร์ตที่ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบสัญญาณการโทร

ตรวจสอบหาสายโทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานที่มีผลลัพธ์ของการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ให้ตรวจสอบรายงานเพื่อดู

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบ และทําการทดสอบอีกครั้ง

การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

1

. การติดตั้งเครื่องพิมพ์สําหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบ้านหรือสํานักงาน

2

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับบรรจุหมึกได้รับการติดตั้งแล้ว และป้อนกระดาษขนาดเต็มแผ่นลงในถาดป้อน

กระดาษเข้าก่อนทําการทดสอบ

3

. ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

4

. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

5

. แตะ Tools (เครื่องมือ) แล้วแตะ Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)

เครื่องพิมพ์จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพ์รายงาน

6

. ทบทวนรายงาน

หากผลการทดสอบผ่าน แต่คุณยังพบปัญหาเกี่ยวกับการรับและส่งโทรสาร ให้ตรวจสอบการตั้งค่าง

โทรสารที่แสดงในรายงานเพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นถูกต้อง การตั้งค่าโทรสารเป็นค่าว่าหรือไม่ถูก

ต้องอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาในการรับและส่งโทรสาร

หากการทดสอบล้มเหลว ให้ทบทวนรายงานเพื่อหาข้อมูลที่จะใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

188 ภาคผนวก B การตั้งค่าโทรสารเพิ่มเติม

THWW

background image

C