HP Officejet Pro 6830 - การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

background image

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

คําแนะนํา: (Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ์ HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวินิจฉัยและ
ซ่อนแซมปัญหาการพิมพ์ การสแกน และการทําสําเนาโดยอัตโนมัติ แอพพลิเคชันนี้อาจมีให้ในบางภาษาเท่านั้น

เครื่องพิมพ์หยุดทํางานโดยไม่ทราบสาเหตุ

ตรวจสอบระบบไฟและการเชื่อมต่อไฟฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้การได้แน่นสนิท

104 บท 10 การแก้ไขปัญหา

THWW

background image

การปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ผิดพลาด

หากการปรับตําแหน่งผิดพลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ในถาดป้อน

กระดาษแล้ว หากคุณใส่กระดาษสีไว้ในถาดใส่กระดาษขณะปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์ จะทําให้การปรับ

ตําแหน่งทํางานล้มเหลว

หากการปรับตําแหน่งยังคงผิดพลาดอีก คุณอาจต้องทําความสะอาดหัวพิมพ์ หรือตัวเซ็นเซอร์อาจเสีย ดูวิธี

การทําความสะอาดหัวพิมพ์ได้จาก บํารุงรักษาหัวพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์

หากการทําความสะอาดหัวพิมพ์ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ HP ไปที่
www.hp.com/support เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลและยูทิลิตี้ที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาทั่วไปของ
เครื่องพิมพ์ได้ เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แล้วคลิก รายชื่อติดต่อของ HP
ทั้งหมด เพื่อขอข้อมูลการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

ปัญหาการป้อนกระดาษ

ถาดป้อนกระดาษไม่ดึงกระดาษ

ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใส่กระดาษ กรีด

กระดาษออกจากกันก่อนใส่ลงในถาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งตัวปรับความกว้างกระดาษของถาดตรงกับขนาดกระดาษที่คุณกําลังป้อน

ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าตัวปรับแนวกระดาษแนบสนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

ให้แน่ใจว่าปึกกระดาษอยู่ในแนวเดียวกับเส้นบอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมด้านล่างของถาดป้อน

กระดาษ และไม่เลยพ้นขีดความสูงของปึกกระดาษด้านข้างของถาด

ให้แน่ใจว่าปึกกระดาษอยู่ในแนวเดียวกับเส้นบอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมด้านล่างของถาดป้อน

กระดาษ และไม่เลยพ้นขีดความสูงของปึกกระดาษด้านข้างของถาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษในถาดไม่โค้งงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระดาษที่โค้งในทิศทางตรงกัน

ข้าม

หน้ากระดาษบิดเบี้ยว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใส่ในถาดป้อนกระดาษอยู่ในแนวเดียวกับตัวปรับความกว้างกระดาษ

ถ้าจําเป็น ให้ดึงถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์แล้วใส่กระดาษเข้าไปใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อให้

มั่นใจว่ากระดาษอยู่ในแนวเดียวกับตัวปรับแนวกระดาษแล้ว

ใส่กระดาษเข้าในเครื่องพิมพ์เมื่อเครื่องไม่ได้กําลังพิมพ์งานอยู่เท่านั้น

กระดาษหลายแผ่นขณะนี้กําลังถูกดึงเข้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งตัวปรับความกว้างกระดาษของถาดตรงกับขนาดกระดาษที่คุณกําลังป้อน

ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าตัวปรับความกว้างกระดาษแนบสนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่น

เกินไป

ให้แน่ใจว่าปึกกระดาษอยู่ในแนวเดียวกับเส้นบอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมด้านล่างของถาดป้อน

กระดาษ และไม่เลยพ้นขีดความสูงของปึกกระดาษด้านข้างของถาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่กระดาษลงในถาดมากเกินไป

THWW

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ 105

background image

ให้แน่ใจว่าปึกกระดาษอยู่ในแนวเดียวกับเส้นบอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมด้านล่างของถาดป้อน

กระดาษ และไม่เลยพ้นขีดความสูงของปึกกระดาษด้านข้างของถาด

ใช้กระดาษ HP เพื่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด