HP Officejet Pro 6830 - การแก้ไขปัญหาโทรสาร

background image

การแก้ไขปัญหาโทรสาร

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ หากติดตั้งเครื่องพิมพ์สําหรับ

การโทรสารไม่ถูกต้อง คุณอาจประสบปัญหาเมื่อส่งหรือรับโทรสาร หรือทั้งสองอย่าง
ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้โทรสาร คุณสามารถพิมพ์รายงานทดสอบโทรสารเพื่อตรวจดูสถานะของเครื่องพิมพ์ การ

ทดสอบนี้จะล้มเหลวหากเครื่องพิมพ์ไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องสําหรับการรับส่งโทรสาร ทําการทดสอบนี้หลัง

จากคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการใช้โทรสารเรียบร้อยแล้ว
หากการทดสอบผิดพลาด ให้ตรวจดูรายงานเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่พบ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับการทดสอบแฟกซ์โดยคลิกที่นี่เพื่อสืบคนขอมูลเพิ่มเติมออนไลน

ถ้าคุณมีปัญหากับการใช้โทรสาร คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบื้องตนออนไลน เพื่อแก้ไขปัญหา ใน

ขณะนี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้ไม่ได้กับทุกภาษา
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนออนไลน์ของ HP www.hp.com/support

การทดสอบโทรสารล้มเหลว

จอแสดงผลจะแสดงว่าโทรศัพท์ต่อพ่วงไว้

เครื่องพิมพ์มีปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้

สัญญาณโทรสารถูกบันทึกที่เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

THWW

การแก้ไขปัญหาโทรสาร 113

background image

สายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์มีความยาวไม่เพียงพอ

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับแฟกซ์ได้ (HP Digital Fax)