HP Officejet Pro 6830 - สัญญาณโทรสารถูกบันทึกที่เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

background image

สัญญาณโทรสารถูกบันทึกที่เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

หากมีเครื่องตอบรับอัตโนมัติในสายโทรศัพท์เดียวกับที่ใช้รับส่งแฟกซ์ ให้ลองต่อเครื่องตอบรับโดยตรงเข้า

กับเครื่องพิมพ์ คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมออนไลน หากไม่เชื่อมต่อเครื่องตอบรับตามคําแนะนํา เสียง
โทรสารอาจถูกบันทึกลงในเครื่องตอบรับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ถูกตั้งค่าให้รับโทรสารโดยอัตโนมัติและการตั้งค่า Rings to Answer
(เสียงเรียกเข้า) นั้นถูกต้อง จํานวนเสียงเรียกเข้าสําหรับเครื่องพิมพ์ควรมากกว่าจํานวนเสียงเรียกเข้าของ
เครื่องตอบรับ หากคุณตั้งค่าเครื่องตอบรับและเครื่องพิมพ์ให้มีจํานวนเสียงเรียกเข้าจํานวนเท่ากัน อุปกรณ์

ทั้งคู่จะตอบรับ และสัญญาณโทรสารจะถูกบันทึกไว้บนเครื่องตอบรับ

ตั้งค่าเครื่องตอบรับให้มีจํานวนเสียงเรียกเข้าน้อยลงและให้เครื่องพิมพ์ตอบรับด้วยจํานวนเสียงเรียกเข้า

สูงสุดที่รองรับได้ (จํานวนเสียงเรียกเข้าสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) สําหรับการตั้งค่านี้
เครื่องตอบรับจะรับสาย และเครื่องพิมพ์จะตรวจสอบสายนั้น หากเครื่องพิมพ์พบว่าเป็นสัญญาณโทรสาร

เครื่องจะรับโทรสาร หากเป็นสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกข้อความไว้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู

ที่ การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ