HP Officejet Pro 6830 - เรียกคืนการตั้งค่าและค่าเริ่มต้น

background image

เรียกคืนการตั้งค่าและค่าเริ่มต้น

หากคุณปิดฟังก์ชั่นการทํางานบางส่วนหรือแก้ไขค่าบางส่วนและต้องการคืนค่า สามารถกู้คืนค่าเครื่องพิมพ์เป็นค่า

เริ่มต้นจากโรงงานหรือค่าสําหรับเครือข่าย

การกู้คืนค่าจากโรงงานของเครื่องพิมพ์

1

. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2

. กดเลือก การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

3

. กดเลือก Restore (เรียกคืน)

4

. กดเลือก Restore Settings (เรียกคืนการตั้งค่า)

5

. เลือกว่าฟังก์ชั่นใดที่คุณต้องการเรียกคืนสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน:

Copy (ทําสําเนา)

Scan (สแกน)

โทรสาร

140 บท 10 การแก้ไขปัญหา

THWW

background image

Photo (ภาพถ่าย)

Network (เครือข่าย)

บริการทางเว็บ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

กดเลือก Restore (เรียกคืน)

6

. ข้อความจะปรากฎขึ้นเพื่อแจ้งว่าการตั้งค่าจะได้รับการเรียกคืน

แตะ Yes (ใช่)

การเรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานของเครื่องพิมพ์

1

. ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2

. กดเลือก การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

3

. กดเลือก Restore (เรียกคืน)

4

. กดเลือก Restore Factory Defaults (เรียกคืนค่าเริ่มต้นที่กําหนดโดยโรงงาน)

ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะได้รับการเรียกคืน

5

. ข้อความที่ปรากฏจะระบุว่าได้คืนค่าเริ่มต้นเครือข่ายแล้ว

กดเลือก Restore (เรียกคืน)

การกู้คืนค่าเครือข่ายเดิมของเครื่องพิมพ์

1

. ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2

. กดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย)

3

. กดเลือก Restore Network Settings (เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่าย)

4

. ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าค่าเริ่มต้นเครือข่ายจะได้รับการเรียกคืน

กดเลือก Yes (ใช่)

5

. พิมพ์หน้าการกําหนดค่าเครือข่ายและตรวจสอบว่าการตั้งค่าเครือข่ายได้ถูกรีเซ็ตแล้ว

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าการตั้งค่าเครือข่าย

หมายเหตุ: การตั้งค่าไร้สายที่กําหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้จะถูกลบหลังจากที่คุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

คําแนะนํา: คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์การสนับสนุนออนไลน์ของ HP ที่ www.hp.com/support เพื่อดู
ข้อมูลและยูทิลิตี้ที่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาทั่วไปของเครื่องพิมพ์ได้
(Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ์ HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวินิจฉัยและซ่อนแซม
ปัญหาการพิมพ์ การสแกน และการทําสําเนาโดยอัตโนมัติ แอพพลิเคชันนี้อาจมีให้ในบางภาษาเท่านั้น

THWW

เรียกคืนการตั้งค่าและค่าเริ่มต้น 141

background image

A