HP Officejet Pro 6830 - ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้แล้ว

background image

ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้แล้ว

ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่มีรายการอยู่บนจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์แบบ
หมึกพิมพ์ด่วนของ HP ซึ่งได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์นั้นไว้ในตอนแรกแล้วเท่านั้น ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

194 ภาคผนวก C ข้อผิดพลาด (Windows)

THWW

background image

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่ง

ซื้อตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู สั่งซื้อตลับบรรจุหมึก สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ที่ใช้แล้ว

โปรดดู โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ท HP