HP Officejet Pro 6830 - ปัญหาเกี่ยวกับตลับ SETUP

background image

ปัญหาเกี่ยวกับตลับ SETUP

มีปัญหาเกี่ยวกับตลับ SETUP และเครื่องพิมพ์ไม่อาจเริ่มดําเนินการเข้าสู่ระบบหมึกได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โปรด
ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ HP