HP Officejet Pro 6830 - เครื่องพิมพ์ทำงานล้มเหลว

background image

เครื่องพิมพ์ทํางานล้มเหลว

มีปัญหากับเครื่องพิมพ์และระบบหมึก โดยปกติแล้ว คุณสามารถแก้ไขปัญหาเช่นนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

1

. กด (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพื่อปิดเครื่องพิมพ์

2

. ถอดปลั๊กไฟออก แล้วเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง

3

. กด (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้จดรหัสข้อผิดพลาดที่อยู่ในข้อความ จากนั้นให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP โปรดดู ฝ่ายสนับสนุนของ HP