HP Officejet Pro 6830 - แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศัพท์ของยุโรป (โมเด็ม/แฟกซ์)

background image

แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศัพท์ของยุโรป (โมเด็ม/แฟกซ์)

ผลิตภัณฑ์ของ HP ที่รองรับฟังก์ชั่นการรับส่งแฟกซ์ได้มาตรฐาน R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II)
และมีเครื่องหมาย CE กํากับไว้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจา PSTN ส่วนบุคคลที่มีในประเทศ/ภูมิภาค
ต่างๆ นั้นแตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่าเครื่องจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ

จุดชุมสายเครือข่าย PSTN ทุกจุด ในกรณีที่เกิดปัญหา ควรติดต่อผู้จัดหาอุปกรณ์ก่อนเป็นอันดับแรก

152 ภาคผนวก A ข้อมูลทางเทคนิค

THWW