HP Officejet Pro 6830 - วัสดุสำหรับพิมพ์ของ HP

background image

วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP

HP Printables ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและพิมพ์เนื้อหาทางเว็บที่กําหนดรูปแบบสําเร็จได้โดยตรงจาก
เครื่องพิมพ์ของคุณ

การใช้วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP

1

. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก (HP Printables) (วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP)

2

. กดเลือกวัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP ที่คุณต้องการใช้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP แต่ละตัวได้ที่ www.hpconnected.com

การจัดการวัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP

คุณสามารถจัดการวัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP ของคุณได้ด้วย HP Connected คุณสามารถเพิ่ม กําหนดค่า
หรือลบวัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP แล้วตั้งค่าลําดับที่จะให้ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ

THWW

การใช้บริการทางเว็บ 75

background image

ปิดเวัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP

1

. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก (HP ePrint) จากนั้นกดเลือก (Web Services Settings)

(การตั้งค่าบริการทางเว็บ)

2

. กดเลือก HP Printables (วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP) แล้วกดเลือก Off (ปิด)

หมายเหตุ: หากต้องการลบบริการทางเว็บออกทั้งหมด โปรดดูที่ การลบบริการทางเว็บ