HP Officejet Pro 6830 - ล็อคแผงควบคุม

background image

ล็อคแผงควบคุม

เพื่อป้องกันการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตคุณสมบัติบางประการบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณสามารถล็อคคุณสมบัติ

เหล่านี้จากเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว (EWS)

ทันทีที่เปิดล็อคแผงควบคุม คุณสมบัติบางประการก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้จากแผงควบคุม การตั้งค่าสําหรับตัว

ล็อคแผงควบคุมเองนั้นสามารถรักษาความปลอดภัยด้วยการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบใน EWS ได้เช่นกัน เมื่อจะ
เข้าใช้การตั้งค่าสําหรับเปิดหรือปิดล็อคแผงควบคุมนั้นจะต้องป้อนรหัสผ่าน