HP Officejet Pro 6830 - การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

background image

การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือส่งโทรสารต้นฉบับได้โดยการวางต้นฉบับไว้บนกระจกสแกนเนอร์

หมายเหตุ: คุณสมบัติพิเศษต่างๆ จะทํางานไม่ถูกต้อง หากกระจกสแกนเนอร์และแผ่นรองฝาปิดไม่สะอาด

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

THWW

การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์ 17

background image

หมายเหตุ: นําต้นฉบับทั้งหมดออกจากถาดป้อนต้นฉบับก่อนที่จะเปิดฝาครอบบนเครื่องพิมพ์

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1

. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

2

. วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงดังแสดงในภาพ

คําแนะนํา: สําหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางต้นฉบับ โปรดดูคําแนะนําที่สลักเป็นรอยนูนบนขอบ

กระจกสแกนเนอร์

3

. ปิดฝา