HP Officejet Pro 6830 - ปิดเครื่องพิมพ์

background image

ปิดเครื่องพิมพ์

ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ที่อยู่ด้านหน้าซ้ายของเครื่องพิมพ์ ไฟสถานะเปิด/ปิดจะ
กะพริบขณะที่เครื่องพิมพ์กําลังปิด รอจนกระทั่งไฟดับลงก่อนจะถอดปลั๊กสายไฟออกหรือปิดสวิตช์ปลั๊กพ่วง

ข้อควรระวัง: หากคุณปิดเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง แคร่ตลับหมึกพิมพ์อาจไม่เลื่อนกลับไปยังตําแหน่งที่ถูกต้อง

และทําให้เกิดปัญหากับตลับหมึกพิมพ์และคุณภาพงานพิมพ์ได้

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่ไม่มีตลับหมึกพิมพ์อยู่โดยเด็ดขาด HP แนะนําให้คุณเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ์ที่หมดโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ และอาจเกิดการใช้หมึกเปลืองจากตลับหมึก

พิมพ์ที่เหลืออยู่ หรือความเสียหายต่อระบบหมึกพิมพ์

THWW

ปิดเครื่องพิมพ์ 21

background image

3