HP Officejet Pro 6830 - HP EcoSolutions (โซลูชันรักษ์สิ่งแวดล้อมของ HP)

background image

HP EcoSolutions (โซลูชันรักษ์สิ่งแวดล้อมของ HP)

Hewlett-Packard มุ่งมั่นลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้คุณจัดการงานพิมพ์อย่างรับผิดชอบทั้ง
ที่บ้านและที่ทํางาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ HP ปฏิบัติตามระหว่างกระบวนการผลิตได้ที่
โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ

HP โปรดไปที่ www.hp.com/ecosolutions

การจัดการการใช้พลังงาน

ประหยัดอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ์