HP Officejet Pro 6830 - การตั้งค่าและเปลี่ยนรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์

background image

การตั้งค่าและเปลี่ยนรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถเก็บหมายเลขโทรสารเป็นรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์

การตั้งค่ารายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์

1

. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Fax (โทรสาร)

2

. แตะ Send Now (ส่งทันที)

3

. กดเลือก (สมุดโทรศัพท์)

4

. กดเลือก (Phone Book Contact) (รายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์)

5

. แต่ (Plus Sign) (เครื่องหมายบวก) เพื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อ

6

. กดเลือก Name (ชื่อ) แล้วพิมพ์ชื่อของรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์นั้น แล้วกดเลือก Done (เสร็จสิ้นแล้ว)

7

. กดเลือก Fax Number (หมายเลขโทรสาร) แล้วพิมพ์หมายเลขโทรสารสําหรับรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์

แล้วกดเลือก Done (เสร็จสิ้นแล้ว)

หมายเหตุ: ตรวจให้แน่ใจว่ารวมการเว้นระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ที่จําเป็นด้วย เช่น รหัสพื้นที่ รหัสเข้าถึง

สําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแล้วจะเป็น 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

8

. กดเลือก Add (เพิ่ม)

การตั้งค่ารายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์

1

. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Fax (โทรสาร)

2

. แตะ Send Now (ส่งทันที)

3

. กดเลือก (สมุดโทรศัพท์)

60 บท 5 โทรสาร

THWW

background image

4

. กดเลือก (Phone Book Contact) (รายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์)

5

. กดเลือก (Edit) (แก้ไข) เพื่อแก้ไขรายชื่อติดต่อ

6

. กดเลือกรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์ที่คุณต้องการแก้ไข

7

. กดเลือก Name (ชื่อ) แล้วแก้ไขชื่อของรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์นั้น แล้วกดเลือก Done (เสร็จสิ้นแล้ว)

8

. กดเลือก Fax Number (หมายเลขโทรสาร) แล้วแก้ไขหมายเลขโทรสารสําหรับรายชื่อติดต่อสมุดโทรศัพท์

แล้วกดเลือก Done (เสร็จสิ้นแล้ว)

หมายเหตุ: ตรวจให้แน่ใจว่ารวมการเว้นระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ที่จําเป็นด้วย เช่น รหัสพื้นที่ รหัสเข้าถึง

สําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแล้วจะเป็น 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

9

. กดเลือก Done (เสร็จสิ้นแล้ว)