HP Officejet Pro 6830 - การรับแฟกซ์ผ่าน HP Digital Fax

background image

การรับแฟกซ์ผ่าน HP Digital Fax

คุณสามารถใช้ HP Digital Fax เพื่อรับโทรสารโดยอัตโนมัติและบันทึกโทรสารไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยตรง ซึ่งจะช่วยประหยัดกระดาษและหมึก
โทรสารที่ได้รับมาจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ TIFF (Tagged Image File Format) หรือไฟล์ PDF Portable

Document Format)

ไฟล์จะได้รับการตั้งชื่อด้วยวิธีการดังนี้ XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif โดยที่ X คือข้อมูลของผู้ส่ง, Y คือวันที่
และ Z คือเวลาที่ได้รับโทรสารนั้น

หมายเหตุ: โทรสารไปยังคอมพิวเตอร์จะใช้ได้สําหรับการรับโทรสารขาวดําเท่านั้น แฟกซ์สีจะถูกจัดพิมพ์