HP Officejet Pro 6830 - การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

background image

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

คุณสามารถส่งโทรสารเอกสารได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องพิมพ์ก่อนได้
การจะใช้คุณสมบัตินี้ ให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องพิมพ์
เชื่อมต่ออยู่กับสายโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ และฟังก์ชั่นโทรสารได้รับการตั้งค่าพร้อมทั้งทํางานได้ปกติ

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพิวเตอร์ (Windows)

1

. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการส่งโทรสาร

2

. บนเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน ให้คลิก Print (พิมพ์)

3

. จากรายการ Name (ชื่อ) เลือกเครื่องพิมพ์ที่มีคําว่า fax (โทรสาร) ในชื่อนั้น

4

. ในการเปลี่ยนการตั้งค่า (เช่น การเลือกส่งเอกสารเป็นโทรสารขาวดําหรือสี) ให้คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ

Properties (คุณสมบัติ) ปุ่มนี้อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การ
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์
แอพพลิเคชัน

5

. หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว เลือก OK (ตกลง)

6

. คลิก Print (พิมพ์) หรือ OK (ตกลง)

7

. ป้อนหมายเลขโทรสารและข้อมูลอื่นๆ สําหรับผู้รับ เปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติมสําหรับโทรสาร แล้วคลิก Send

Fax (ส่งโทรสาร) เครื่องพิมพ์จะเริ่มโทรไปยังหมายเลขโทรสารนั้นแล้วเริ่มส่งโทรสาร

THWW

การส่งโทรสาร 49

background image

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพิวเตอร์ (OS X)

1

. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการส่งโทรสาร

2

. จากเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์ของคุณ ให้คลิก Print (พิมพ์)

3

. เลือกเครื่องพิมพ์ที่มี (Fax) (โทรสาร) ในชื่อ

4

. ใส่หมายเลขโทรสารหรือชื่อจากรายชื่อติดต่อของคุณที่ได้ป้อนหมายเลขโทรสารไว้แล้ว

5

. เมื่อกรอกข้อมูลโทรสารเสร็จแล้ว คลิก Fax (แฟกซ์)