HP Officejet Pro 6830 - การกำหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร

background image

การกําหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร

หัวกระดาษโทรสารจะพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรสารที่ด้านบนสุดของโทรสารทุกแผ่นที่คุณส่ง HP ขอแนะนําให้
ตั้งค่าหัวกระดาษโทรสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ คุณยังสามารถตั้งค่าหัวกระดาษ
โทรสารได้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นที่ กําหนดให้ต้องมีข้อมูลหัวกระดาษโทรสาร

การตั้งค่าหรือเปลี่ยนหัวกระดาษโทรสาร

1

. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2

. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากําหนด)

3

. แตะ Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร)

4

. ป้อนชื่อบุคคลหรือชื่อบริษัท แล้วแตะ Done (เสร็จสิ้นแล้ว)

5

. ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ แล้วแตะ Done (เสร็จสิ้นแล้ว)