HP Officejet Pro 6830 - การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมัติ)

background image

การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมัติ)

โหมดตอบรับจะกําหนดว่าเครื่องพิมพ์จะรับสายเรียกเข้าหรือไม่

เปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) หากคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์รับโทรสารโดยอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์จะตอบรับสายและโทรสารที่เข้ามาทั้งหมด

ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) หากต้องการรับโทรสารด้วยตนเอง คุณต้องพร้อมที่จะให้
มีผู้รับสายโทรสารที่เข้ามา ไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะไม่สามารถรับโทรสารได้

วิธีการตั้งค่าโหมดตอบรับ

1

. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2

. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากําหนด)

3

. กดเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพื่อเปิดหรือปิด

คุณอาจเข้าใช้คุณสมบัตินี้ได้เช่นกันโดยกด

(ปุ่ม Fax Status ) (สถานะโทรสาร) บนหน้าจอหลัก