HP Officejet Pro 6830 - การใช้รายงาน

background image

การใช้รายงาน

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์รายงานข้อผิดพลาด และยืนยันรายงานโดยอัตโนมัติสําหรับการส่งและรับ

โทรสารแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ยังสั่งพิมพ์รายงานระบบด้วยตนเองได้เมื่อต้องการ รายงานนี้จะให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
ตามค่าเริ่มต้น จะมีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์รายงานเฉพาะเมื่อมีปัญหาในการรับหรือส่งโทรสารเท่านั้น

ข้อความยืนยันว่าการส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อยหรือไม่จะปรากฏขึ้นในช่วงสั้นๆ บนหน้าจอแผงควบคุมหลังจาก

การส่งแต่ละครั้ง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถอ่านรายงานได้ คุณสามารถตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณได้จากแผงควบคุม

หรือซอฟต์แวร์ของ HP สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนระดับหมึกพิมพ์และไฟแสดงสถานะเป็นการระบุโดยประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

วางแผนเท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อความเตือนว่าหมึกเหลือน้อย ให้เตรียมตลับหมึกใหม่สําหรับเปลี่ยน เพื่อป้องกัน

ความล่าช้าในการพิมพ์ที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจน

ไม่สามารถยอมรับได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าหัวพิมพ์และตลับบรรจุหมึกอยู่ในสภาพดีและติดตั้งอย่างถูกต้อง สําหรับข้อมูลเพิ่ม

เติม โปรดดูที่ การดูแลตลับหมึกพิมพ์

เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

การพิมพ์รายงานยืนยันการโทรสาร

การพิมพ์รายงานข้อผิดพลาดของการส่งโทรสาร

การพิมพ์และดูบันทึกการรับและส่งโทรสาร

การล้างบันทึกการรับส่งโทรสาร

การพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารที่ส่งไปครั้งล่าสุด

การพิมพ์รายงานหมายเลขผู้โทร

การดูประวัติการโทร