HP Officejet Pro 6830 - การดูประวัติการโทร

background image

การดูประวัติการโทร

คุณสามารถดูรายการการโทรทั้งหมดที่ปรากฏบนเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์ประวัติการโทร

การดูประวัติการโทร

1

. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Fax (โทรสาร)

2

. กดเลือก Send New Fax (ส่งโทรสารใหม่)

3

. กดเลือก (สมุดโทรศัพท์)

4

. กดเลือก (Call history (ประวัติการโทร))

THWW

การใช้รายงาน 71

background image

6